فایل word افزايش زنده‌ماني لاکتوباسيلوس رامنوسوس LGG و بهبود ويژگي‌هاي فيزيکي-شيميايي، رئولوژيکي و حسي شير تخمير شده با استفاده از موسيلاژ گزنه رومي در مقايسه با اينولين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word افزايش زنده‌ماني لاکتوباسيلوس رامنوسوس LGG و بهبود ويژگي‌هاي فيزيکي-شيميايي، رئولوژيکي و حسي شير تخمير شده با استفاده از موسيلاژ گزنه رومي در مقايسه با اينولين :


تعداد صفحات : 17

هدف از پژوهش حاضر، بررسی قابلیت پری‌بیوتیکی موسیلاژ دانه گزنه (Urtica pilulifera) در بهبود رشد و ماندگاری باکتری لاکتوباسیلوس رامنوسوس (LGG) و نیز بررسی تغییر در ویژگی‌های مختلف شیر تخمیر شده در مقایسه با اینولین (پری‌بیوتیک تجاری) در طول دوره نگه‌داری می‌باشد. برای این منظور، مقادیر025/0، 05/0، 1/0 و 2/0 درصد وزنی/وزنی از موسیلاژ دانه گزنه و مقادیر 5/0 و 1 درصد وزنی/وزنی اینولین به محیط شیربازسازی شده افزوده شده و پس از تلقیح باکتری در نمونه‌های شیر، تغییرات در اسیدیته، میزان آب اندازی، ویسکوزیته، تعداد باکتری پروبیوتیک و ویژگی‌های حسی در طی 21 روز نگه‌داری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد افزودن موسیلاژ به شیر تخمیر شده سبب بهبود رشد و زنده‌مانی لاکتوباسیلوس رامنوسوس و متعاقباً افزایش میزان اسیدیته در نمونه‌ها می‌شود. به علاوه، افزودن موسیلاژ، کاهش در میزان میزان آب اندازی نمونه‌ها در طول دوره نگه‌داری را به همراه داشت. همچنین بر اساس نتایج به دست آمده، موسیلاژ مورد مطالعه در مقایسه با اینولین توانایی بالاتری را در حفظ تعداد باکتری و کاهش ویژگی آب اندازی در نمونه‌ها نشان داد. در نهایت با در نظر گرفتن نتایج حاصل از آزمون‌های فیزیکوشیمیایی، میکروبی و حسی، نمونه حاوی 1/0 درصد موسیلاژ به عنوان بهترین نمونه در این پژوهش در نظر گرفته شد.

لینک کمکی