فایل word رابطه فيلوژنتيکي و خصوصيات پروبيوتيکي جدايه‌هاي لاکتيکي غالب خميرترش آرد کامل جو

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word رابطه فيلوژنتيکي و خصوصيات پروبيوتيکي جدايه‌هاي لاکتيکي غالب خميرترش آرد کامل جو :


تعداد صفحات : 18

هدف از این مطالعه، ارزیابی خواص پروبیوتیکی و رابطه فیلوژنتیکی جدایه­های لاکتیکی غالب خمیرترش آرد کامل جو بود. ابتدا باکتری­های اسید لاکتیک جدا شده به کمک PCR دارای پرایمر اختصاصی شناسایی گردیدند. سپس ویژگی­های پروبیوتیکی آنها شامل زنده­مانی در شرایط شبیه­سازی شده دستگاه گوارش، اثر آنتاگونیستی در برابر استافیلوکوکوس اورئوس، لیستریا منوسیتوژنز، اشرشیا کلی و سالمونلا انتریکا به عنوان شاخص­های باکتریایی غذازاد، قابلیت تجمعی در برابر اشریشیا کلی و سالمونلا انتریکا به عنوان عوامل عفونی روده و همچنین مقاومت این جدایه­ها در برابر برخی از آنتی­بیوتیک­های رایج مورد بررسی قرار گرفت. برای تعیین رابطه قرابتی جدایه­های لاکتیکی نیز از ترسیم درخت فیلوژنتیکی بر اساس روش بیشترین درست­نمایی استفاده شد. توالی­یابی محصولات PCR، منجر به شناسایی لاکتوباسیلوس برویس، لاکتوباسیلوس کوریا، پدیوکوکوس پنتازاسئوس و ویسلا سیباریا به عنوان باکتری­های اسید لاکتیک غالب خمیرترش آرد کامل جو شد. لاکتوباسیلوس برویس در مقایسه با جدایه­های لاکتیکی دیگر به شکل معنی­داری (05/0>P) از زنده­مانی بیشتری در 2=pH و نمک صفراوی 3/0% برخوردار بود. بیشترین قطر هاله عدم رشد هر چهار شاخص باکتریایی نیز تحت تاثیر پدیوکوکوس پنتازاسئوس ایجاد شد. همچنین قابلیت تجمعی پدیوکوکوس پنتازاسئوس در برابر اشریشیا کلی و سالمونلا انتریکا از سه جدایه لاکتیکی دیگر به شکل معنی­داری (05/0>P) بیشتر بود و هر چهار جدایه لاکتیکی در برابر ونکومایسن از خود مقاومت نشان دادند. آنالیز درخت فلیوژنتیکی توالی‌های همردیف شده نیز نشان داد که لاکتوباسیلوس کوریا و پدیوکوکوس پنتازاسئوس دارای قرابت فیلوژنتیکی بسیار زیادی به یکدیگر بودند در حالی که بیشترین فاصله ژنتیکی نیز بین لاکتوباسیلوس برویس و ویسلا سیباریا مشاهده گردید.

لینک کمکی