فایل word بررسي اثر ضد باکتريايي عصاره جلبک‌هاي پادينا (.Padina sp) و سارگاسوم (.Sargassum sp) جمع‌آوري شده از سواحل بندر بوشهر بر باکتري هاي ويبريو کلرا و اشيريشيا کلي جدا شده از آب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي اثر ضد باکتريايي عصاره جلبک‌هاي پادينا (.Padina sp) و سارگاسوم (.Sargassum sp) جمع‌آوري شده از سواحل بندر بوشهر بر باکتري هاي ويبريو کلرا و اشيريشيا کلي جدا شده از آب :


تعداد صفحات : 8

به منظور بررسی اثر ضد باکتریایی عصاره جلبک‌های پادینا و سارگاسوم جمع‌آوری شده از سواحل بندر بوشهر بر باکتری‌‌های ویبریو کلرا و اشیریشیا کلی، پس از شست و شو در آب مقطر، جلبک‌ها خشک‌شده و به منظور به‌دست آوردن عصاره متانولی، عصاره‌گیری به روش غوطه‌وری در متانول 96 درصد انجام شد. رقت‌های متوالی عصاره‌های جلبکی به صورت خالص (100 درصد)، 25 درصد، 5/12 درصد تا 195/0 درصد با حلال‌های متانول و دی متیل سولفوکساید به منظور بررسی تاثیر حلال در توان جلبک‌ها تهیه گردید. غلظت باکتری‌ها برای تلقیح در لوله‌ها بر اساس کدورت مک فارلند تهیه و جهت تعیین حداقل غلظت بازدارنده و سپس حداقل غلظت باکتری‌کشی عصاره‌های جلبکی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج به‌دست آمده نشان داد، هر دو جلبک پادینا و سارگاسوم بر روی باکتری‌های ویبریو کلرا و اشیرشیا کلی اثر دارند، گرچه نتایج به‌دست آمده از نظر آماری معنی‌دار نبود (05/0<P). با این حال اثر جلبک پادینا بر روی هر دو باکتری بیشتر بوده است. همچنین بررسی رابطه بین میزان غلظت عصاره‌های جلبکی با حداقل غلظت بازدارنده و حداقل غلظت باکتری‌کشی به روش رگرسیون خطی نشان داد بین این دو متغیر رابطه معنی‌داری برقرار است (05/0≥P).

لینک کمکی