فایل word بررسي آلودگي به سارکوسيستيس در همبرگرها ي عرضه شده در کاشان با استفاده از روش هضمي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي آلودگي به سارکوسيستيس در همبرگرها ي عرضه شده در کاشان با استفاده از روش هضمي :


تعداد صفحات : 10

سارکوسیستیس یکی از شایع­ترین انگل­های تک یاخته­ای آلوده کننده انسان و دام بوده که دارای گستردگی جهانی است. گاو به­عنوان یک منبع مهم تامین فرآورده­های گوشتی برای انسان یکی از میزبانان واسط این انگل محسوب می­گردد. هدف از این مطالعه بررسی میزان آلودگی به انگل سارکوسیستیس در همبرگرهای عرضه شده در منطقه کاشان می­باشد. این مطالعه مقطعی در سال1394در شهرستان کاشان انجام شد. 200 نمونه همبرگر بصورت تصادفی از شرکت­ها و مارک­های مختلف با معیار وجود حداقل 60% گوشت تهیه و پس از ثبت مشخصات حدود 15 تا 20 گرم از نمونه طبق روش دابی و همکاران در طول شب در دمای 28 درجه سانتی­گراد در محلول هضمی قرار گرفت. سپس از رسوب آن دو گسترش تهیه و با روش گیمسا رنگ آمیزی گردیدد. لام­ها از نظر وجود سیستی زوئیت­ها با بزرگنمایی 1000 و 400 مورد بررسی میکروسکپی قرار گرفتند. در مجموع 5/52% از نمونه­ها با شدت متفاوت آلوده به کیست سارکوسیستیس بودند. آلودگی در 40 نمونه (5/38%) از همبرگرهای 60 تا 75% گوشت و 66 نمونه (75/68%) از همبرگرهای90% گوشت مشاهده گردید. میزان بالای آلودگی به کیست­های میکروسکوپی سارکوسیستیس در همبرگرهای مورد مطالعه نشانگر میزان بالایی از آلودگی در دام­های تامین کننده گوشت مورد استفاده می­باشد. دقت در پخت کامل گوشت و فرآورده­های گوشتی و نیز افزایش آگاهی در پیشگیری از آلودگی موثر خواهد بود. همچنین بهبود شرایط بهداشتی نگهداری و تغذیه دام و نیز قطع ارتباط با میزبانان اصلی انگل میتواند باعث کاهش آلودگی دام­ها گردد.

لینک کمکی