فایل word مطالعه فراواني ژن حدتhlyAباکتري ليستريا مونوسيتوژنز در سبزيجات تازه با استفاده از واکنش زنجيره‌اي پلي مراز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مطالعه فراواني ژن حدتhlyAباکتري ليستريا مونوسيتوژنز در سبزيجات تازه با استفاده از واکنش زنجيره‌اي پلي مراز :


تعداد صفحات : 6

چکیده لیستریامونوسیتوژنز‌ یک پاتوژن سرمادوست مهم غذایی است که ممکن است در سبزیجات تازه یافت شود. انواع سبزیجات مختلف می‌توانند در انتقال لیستریابهانسان و همه گیریلیستریوز نقش داشته باشند. هدف از این مطالعه ارزیابی شیوع لیستریامونوسیتوژنز و مطالعه فراوانی ژن hlyA در سبزیجات تازه در شهرستان شهرکرد بود.این مطالعه به صورت مقطعی-توصیفی بر روی 145 نمونه سبزیجات تازه جمع آوری شده از شهرستان شهرکرد انجام‌ گرفت. جداسازی لیستریامونوسیتوژنز با استفاده از محیط کشت اختصاصی صورت پذیرفت وسپس فراوانی ژن hlyAبا واکنش زنجیره‌ای پلی مراز و با استفاده از پرایمر‌های اختصاصی مورد مطالعه قرار گرفت.از مجموع نمونه‌های مورد مطالعه،81 نمونه (56 درصد) از نظر لیستریا مثبت تشخیص داده شدند که از این تعداد 54 نمونه (67درصد) دارای ژن hlyA بودند. یافته‌های ما نشان می‌دهد که لیستریامونوسیتوژنز در سبزیجات منطقه مورد مطالعه از فراوانی نسبتاً زیادی برخوردار است.

لینک کمکی