فایل word مطالعه اثر اسانس مرزه خوزستاني (Satureja khuzestanica) برممانعت از رشد باکتري لاکتوکوکوس گارويه در گوشت قزل آلاي رنگين کمان در دماي يخچال

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مطالعه اثر اسانس مرزه خوزستاني (Satureja khuzestanica) برممانعت از رشد باکتري لاکتوکوکوس گارويه در گوشت قزل آلاي رنگين کمان در دماي يخچال :


تعداد صفحات : 9

چکیده مطالعه حاضر با هدف بررسی اثرات ضد میکروبی مرزه خوزستانی (‏Satureja khuzestanica‏) بر باکتری‌ لاکتوکوکوس گارویه و نیز بر برخی شاخص‌ های فساد فیله ماهی قزل آلای رنگین کمان در دمای 4 درجه و به ‌مدت 18 روز انجام پذیرفت. به این منظور از غلظت‌ های50/0، 25/0، 12/0، 06/0 میکروگرم در گرم فیله مرزه خوزستانی استفاده گردید. بر اساس نتایج، بیشترین بار میکروبی در طول آزمایش در گروه شاهد و کمترین میزان در گروه‌ حاوی 5/0 میکروگرم در گرم مرزه خوزستانی مشاهده گردید (P≤0.05). نتایج همچنین نشان ‌دهنده افزایش شاخص‌ های فساد در انتهای دوره آزمون نسبت به میزان اولیه بود که در مورد درصد پروتئین اختلاف معنی داری در بین گروه‌ های مختلف مشاهده می‌ شود (P≤0.05). بطور کلی نتایج این بررسی نشان داد که اسانس‌ این گیاه منجر به کاهش جمعیت باکتری لاکتوکوکوس گارویهدر فیله ماهی شده است به ‌طوری‌که غلظت 5/0 میکروگرم در گرم مرزه خوزستانی دارای بیشترین اثر بود.

لینک کمکی