فایل word تهيه وشناسايي خصوصيات کربن فعال حاصل از بيومس وبررسي کارآيي آن در حذف علف کش آترازين از آبهاي آلوده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تهيه وشناسايي خصوصيات کربن فعال حاصل از بيومس وبررسي کارآيي آن در حذف علف کش آترازين از آبهاي آلوده :


تعداد صفحات : 14

علف کشها از جمله آترازین از مهمترین آلاینده های نوپدید هستندکه در پیکره آبهای سطحی و زیر زمینی پیدا می شوند و برای سلامتی انسان ومحیط خطرناکند. جذب یکی از بهترین تکنیکهایی است که برای حذف آنها از آبهای الوده استفاده می گردد. به همین دلیل در این پژوهش به بررسی حذف علف کش آترازین با استفاده از کربن اسکنبیل پرداخته شد. مواد وروشها: در این پژوهش از کربن حاصل از چوب انار واسکنبیل جهت حذف علف کش آترازین استفاده گردید بطوری که کربن های فوق با NH4CL و سپس در دمای 800درجه سانتیگراد به مدت 2 ساعت فعال سازی گردیده و سپس آزمایشات پارامتریک انجام و تاثیر pH ، غلظت جاذب ،غلظت آترازین و زمان تماس در حذف آترازین توسط دو کربن مورد بررسی قرار گرفت و سپس آزمایشات تعادل جذب انجام و ظرفیت جذب وایزوترم های آن محاسبه گردید. یافته ها نتایج نشان داد که کارایی کربن حاصل از چوب اسکنبیل در شرایط بهینه در7 pH= غلظت کربن 2/0 گرم بر لیتر ، مدت زمان اختلاط 50 دقیقه و غلظت 25 میلی گرم در لیتر 100%آترازین را حذف نماید. وکربن حاصل از چوب انار نیز در شرایط بهینه 6 pH= ، غلظت کربن 2/0 گرم بر لیتر و مدت زمان اختلاط 50 دقیقه توانست 5/91 درصد آترازین با غلظت 25 میلی گرم بر لیتر را حذف نماید. آزمایشات تعادل جذب نشان داد که کربن اسکنبیل دارای ظرفیت جذب 672 وکربن چوب انار645 میلی گرم بر گرم می باشد. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که کربن فعال حاصل از چوب درخت اسکنبیل و انار دارای ظرفیت جذب بالایی در حذف علف کش آترازین می باشند و می توانند جاذب های اقتصادی و موثر در حذف این آلاینده از آبهای طبیعی باشند.

لینک کمکی