فایل word ارزيابي عملکرد سيستم لجن فعال به روش آنوکسيک-اکسيک : مطالعه موردي مهديشهر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارزيابي عملکرد سيستم لجن فعال به روش آنوکسيک-اکسيک : مطالعه موردي مهديشهر :


تعداد صفحات : 13

زمینه وهدف:تکنولوژی آنوکسیک-اکسیک(A/O) ازروشهای جدید تصفیه فاضلاب محسوب میگردد که در تصفیه خانه فاضلاب مهدیشهر مورد استفاده قرار گرفته است. با توجه به عدم انجام مطالعات کافی دراین زمینه، لزوم بررسی بیشتردرمورد عملکرد تصفیه خانه به روشA/O محسوس گردید. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی عملکرد تصفیه خانه فاضلاب مهدیشهر انجام گرفت. موادوروش ها: مطالعه توصیفی مقطعی حاضردر سال 2014 به مدت8 ماه انجام شد. درطول مدت مطالعه هرهفته دوباراز فاضلاب ورودی،حوض هوادهی وپساب خروجی نمونه برداری ودرمجموع200 نمونه فاضلاب برداشت گردید. کارآیی تصفیه خانه بوسیله پارامترهـای BOD5،TSS و COD و نیـزMLVSS ، MLSS و SVI درحوض هوادهی، طبق استاندارد متد بررسی گردید و داده ها با آنالیزهای آماری تجزیه و تحلیل شدند. یافتهها:میانگین غلظت BOD5،TSS و CODورودی به ترتیب برابر6/221، 8/203 و321 میلیگرم برلیتر بود.میانگین غلظت آنها درپساب خروجی به ترتیب 65/23، 79/16 و 9/34 میلیگرم برلیتر محاسبه شد. براساس نتایج، میانگین راندمان حذف BOD5،TSS و CODبه ترتیب 25/87، 77/91 و29/87 درصد تعیین گردید که با استانداردهای پساب سازمان حفاظت محیط زیست ایران جهت مصارف کشاورزی مطابقت دارد. متوسط ماهیانه SVI ، 3/67 میلی لیتر درگرم بود ومیانگین MLSS و MLVSSبه ترتیب1880 و 1182 میلیگرم در لیترمشخص گردید. نتیجه گیری:درمطالعه حاضر، کارایی فرایند A/O درحذف COD بطور متوسط حدود 89 درصد می باشد ونشان ازمیزان تجزیه پذیری بالای فاضلاب درراکتورA/O میباشد.همچنین نتایج نشان داد که فرایندA/O دراین تصفیه خانه کارآمد بوده وپساب تولیدی از نظرپارامترهای مورد مطالعهBOD5) ،TSS وCOD ) با استانداردهای ایران مطابقت داشته ودارای قابلیت استفاده مجدد یا تخلیه به آبهای پذیرنده می باشد.

لینک کمکی