فایل word فراتحليل اثربخشي کتاب‌درماني بر اختلال اضطراب و افسردگي در کودکان و نوجوانان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word فراتحليل اثربخشي کتاب‌درماني بر اختلال اضطراب و افسردگي در کودکان و نوجوانان :


تعداد صفحات : 17

اهداف: هدف پژوهش حاضر، فراتحلیل اثربخشی کتاب‌درمانی برای اختلال اضطراب و افسردگی در کودکان و نوجوانان در یک فاصله زمانی ده ساله است. همچنین این پژوهش، علاوه بر بررسی اثر کتاب‌درمانی بر اختلال و افسردگی، مشخص می‌کند که در صورت اثربخشی کتاب‌درمانی، کدام تعدیل‌کننده‌ها در اثربخشی آن موثر هستند. مواد و روش‌ها: جامعه آماری فراتحلیل حاضر، پژوهش‌های پیشین در حوزه کتاب‌درمانی در دوره 10 ساله 1384-1394 است که در پایگاه‌های اطلاعاتی مختلف قابل دسترس هستند. بر اساس معیارهای ورود به مطالعه، 14 مقاله با 20 اندازه اثر از مطالعات به دست آمد. برای محاسبه اندازه اثرها از نرم افزارCMA2 استفاده شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد که اندازه اثر کلی برای کتاب‌درمانی مقدار 423/0 است که بدان معناست که کتاب‌درمانی اثربخشی متوسطی دارد. همچنین یافته‌ها نشان داد که متغیرهای تعدیل‌کننده مانند نوع هدایتگر و تماس با هدایتگر اثربخشی بالایی بر یافته‌ها ندارد. نتیجه‌گیری: مقدار اثربخشی کتاب‌درمانی برای اختلال اضطراب و افسردگی در کودکان و نوجوانان متوسط است و می-تواند به عنوان روش درمان و یا روش مکمل درمان بکار رود.

لینک کمکی