فایل word تأثير تمرين استقامتي بر پروتئين–D سورفکتانت (SPD) و شاخص مقاومت به انسولين موش‎هاي صحرايي نر ديابتي نوع 2

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تأثير تمرين استقامتي بر پروتئين–D سورفکتانت (SPD) و شاخص مقاومت به انسولين موش‎هاي صحرايي نر ديابتي نوع 2 :


تعداد صفحات : 12

اهداف: هدف از پژوهش حاضر، بررس اثر 8هفته تمرین استقامتی بر سطوح سرمی پروتئین–D سورفکتانت (SPD) موش‎های صحرایی پس از القاء دیابت توسط استرپتوزوتوسین- نیکوتین آمید بود.مواد و روش‏ها: در این مطالعه تجربی 48 سر موش صحرایی از نژاد وستار با مانگن وزن 48±200 گرم بهطور تصادف در چهار گروه کنترل سالم، کنترل دیابتی، سالم تمرین استقامتی و دیابتی تمرن استقامتی قرار گرفتند. جهت القای دابت، از روش تزرق درون صفاق mg/kg 120 محلول نیکوتین آمید به همراه mg/kg 65 محلول STZ استفاده گردد. پروتکل تمرن استقامت با شدت متوسط به مدت 8 هفته انجام گردید و 24 ساعت پس از آخرن جلس تمرن حوانات تشرح و سرم خون موش‎های صحرایی جهت بررسی جمع آوری شدند. داده‎ها با استفاده از آزمون تحلل وارانس ک طرفه (one-way ANOVA) و آزمون تعقیبی توکی در سطح معناداری 05/0 بررسی شدند. یافته‏ها: تمرین استقامتی موجب کاهش معنا‎دار قند خون گروه تمرین استقامتی دیابتی نسبت به گروه کنترل دیابتی شد (000/0=P). سطوح SPD در گروه کنترل دیابتی نسبت به کنترل سالم کاهش معناداری (001/0=P) و شاخص مقاومت به انسولین (HOMA-IR) افزایش معناداری (000/0=P) یافت. 8 هفته تمرین استقامتی موجب افزایش معنادار درSPD (041/0P=) در گروه تمرین استقامتی دیابتی نسبت به گروه کننترل دیابتی شد. همچنین تمرین موجب کاهش معنادار شاخص مقاومت به انسولین (000/0=P) و انسولین (029/0=P) در گروه تمرین استقامتی دیابتی نسبت به گروه کنترل دیابتی شد.نتیجه‌گیری: به نظر می‎رسد تمرین استقامتی از طریق افزایش سطوح سرمSPD موجب بهبود شاخص مقاومت به انسولین در موش‎های دیابتی نوع 2 می‎شود.کلید واژه‏ها: استرپتوزوتوسین- نیکوتین‏آمید، پروتئین– D سورفکتانت، انسولین، تمرین.

لینک کمکی