فایل word ارتباط سطح سرمي گرلين مادر با شاخص هاي آنتروپومتريک بدو تولد نوزاد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارتباط سطح سرمي گرلين مادر با شاخص هاي آنتروپومتريک بدو تولد نوزاد :


تعداد صفحات : 9

سابقه و هدف: یکی از هورمون‌هایی که به نظر می‌رسد نقش مهمی در تنظیم رشد بدن ایفا می‌کند، گرلین است. هدف تحقیق حاضر بررسی فایل word ارتباط سطح سرمي گرلين مادر با شاخص هاي آنتروپومتريک بدو تولد نوزاد بود.مواد و روش ها: در این مطالعه کوهورت، 35 نفر خانم باردار سه ماهه‌ی اول دارای معیار ورود به مطالعه که به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شده بودند، از نظر BMI قبل از بارداری به دو گروه A و B، به ترتیب شامل BMI طبیعی (14 n=) و BMI بالاتر از طبیعی (21 n=) تقسیم‌بندی و همگن شدند. سطح سرمی گرلین در هفته های 12-6 و 20-15 بارداری به روش ELISA سنجش شد. یافته ها: میانگین سطح سرمی غیرناشتای گرلین ( سه ماهه اول و دوم بارداری) دو گروه تفاوت معناداری نداشت (به ترتیب سه ماهه اول و دوم بارداری ، 93/0P1= و 76/0P2=). سطح گرلین به موازات افزایش سن حاملگی از سه ماهه اول به دوم بارداری در هر دو گروه افزایش یافته بود (به ترتیب گروه A وB، 15/0PA= و 24/0PB=) اما هیچ کدام از این مقادیر معنادار نبود. ارتباط معنادار ی بین شاخص های آنتروپومتریک بدو تولد نوزاد با سطح سرمی گرلین سه ماهه اول و دوم بارداری مشخص نشد (05/0P>). نتیجه گیری: فقدان ارتباط مستقیم مشخص بین سطح سرمی گرلین مادر و شاخص های آنتروپومتریک نوزاد از این فرضیه که گرلین نقش اساسی در رشد جنین دارد، حمایت نمی کند.

لینک کمکی