فایل word مقايسه اثربخشي آموزش مبتني بر پيامک، تلگرام و آموزش حضوري بر کاهش شکايات شايع دوران بارداري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقايسه اثربخشي آموزش مبتني بر پيامک، تلگرام و آموزش حضوري بر کاهش شکايات شايع دوران بارداري :


تعداد صفحات : 10

زمینه و هدف: بارداری با تغییرات فیزیولوژیک و بیومکانیک زیادی همراه است که باعث بروز شکایات شایع می‌شود. آموزش به مادر می‌تواند او را در به حداقل رساندن این شکایات توانمند کند. این پژوهش با هدف مقایسه اثربخشی آموزش غیرحضوری با آموزش حضوری بر کاهش شکایات شایع دوران بارداری انجام شد.مواد و روش‌ها: این یک مطالعه نیمه تجربی قبل و بعد می باشد که در سال 1396، روی 100 نفر از زنان باردار تحت پوشش 3 مراکز خدمات جامع سلامت شهر مشهد، که به روش تصادفی انتخاب شده بودند، انجام شد. پس از انجام پیش آزمون مداخله بصورت آموزش با پیامک، تلگرام و آموزش حضوری صورت گرفت. یک هفته و دو ماه بعد از مداخله، پرسش‌نامه پس آزمون تکمیل شد. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار spss20 و آزمون‌های آماری فریدمن، کروسکال والیس، کای اسکوئر و آنوا تجزیه‌وتحلیل شد.یافته‌ها: «نمره شکایات شایع بارداری»، یک هفته و دو ماه بعد از مداخله نسبت به قبل از مداخله در هر سه روش آموزشی استفاده از تلگرام(001/0p

لینک کمکی