فایل word ارزيابي ريسک ابتلا به عوارض اسکلتي-عضلاني در بين پرسنل مراقبت در خانه هاي سالمندان شهر سبزوار در سال 1395

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارزيابي ريسک ابتلا به عوارض اسکلتي-عضلاني در بين پرسنل مراقبت در خانه هاي سالمندان شهر سبزوار در سال 1395 :


تعداد صفحات : 10

زمینه و هدف: ‌روند رو به رشد تعدا د سالمندان در دنیا ، مراقبت از آنها را به شغلی خاص تبدیل کرده است . مراقبین این افراد بیش از سایر مشاغل درگیر مشکلاتی مانند اختلالات اسکلتی- عضلانی هستند. این مطالعه با هدف تعیین ریسک ابتلا به فراوانی عوارض اسکلتی-عضلانی و عوامل مرتبط با آن در بین مراقبین خانه های سالمندان شهر سبزوار در سال 1395 انجام گرفته است.مواد و روش‌ها: در این مطالعه توصیفی - تحلیلی که بصورت مقطعی انجام شد ، وضعیت کاری 40 مادر‌یار خانه سالمندان مادر و 15 پدر‌یار خانه سالمندان پدر شهر سبزوار، که وظیفه جابه‌جایی ومراقبت از سالمندان را بر عهده داشتند از طریق سرشماری و با استفاده از ابزار ارزیابی پوسچر REBA و پرسشنامه نوردیک در سال 1395مورد مطالعه قرار گرفت. اطلاعات با نرم افزار آماری SPSS نسخه 19 و آزمون های توصیفی، تی تست درسطح معنی داری 05/. مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته‌ها: میانگین سابقه کاری در افراد مورد مطالعه 2/1 ± 5 سال و شیوع کل اختلالات اسکلتی- عضلانی 64 درصد برآورد گردید و میزان ناراحتی و درد در نواحی مختلف بدن به ترتیب در مادر یارها مربوط به زانو با 80 درصد و سپس کمر 70 درصد و مچ 5/52 درصد و گردن 5/42 درصد و در پدریارها زانو 7/41 درصد،کمر 3/33 درصد و مچ دست 3/8 درصد ارزیابی شد. همچنین بین جنسیت و سن با درد ناحیه گردن ، سن با کمر درد، نوع کار و انجام فعالیت در زمان استراحت با نمره ربا ارتباط معنی دار بوده است ( 05/. P≤).نتیجه‌گیری: نتایج حاصل از مطالعه نشان‌دهنده وضعیت کاری نامناسب پرسنل مراقبت خانه‌های سالمندان شهر سبزوار می باشد. لذا از طریق ارتقاء سطح آگاهی پدریاران و مادریاران نسبت به روش های صحیح انجام کار می توان وضعیت کاری آنها را اصلاح نمود .

لینک کمکی