فایل word بررسي ميزان فلزات سنگين در کمپوست توليدي از پوست پسته و فضولات دامي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي ميزان فلزات سنگين در کمپوست توليدي از پوست پسته و فضولات دامي :


تعداد صفحات : 9

زمینه و هدف: بقایای پسته از محصولات فرعی است، که به هنگام فرآوری پسته در پایانه های ضبط پسته تولید می شود و به علت فسادپذیری سریع و آلودگی محیط زیست و ایجاد مشکلات بهداشتی بایستی به طریق مناسب، بهداشتی و اقتصادی دفع گردد. یکی از پارامترهای اساسی در ارزش گذاری کمپوست تعیین میزان فلزات سنگین در آن می باشد. تحقیق حاضر جهت بررسی سطوح برخی از فلزات سنگین در کمپوست تولیدی و مقایسه با مقادیر استاندارد می باشد.مواد و روشها: این مطالعه توصیفی– مقطعی است که نمونه برداری از 2 توده کمپوست به صورت مرکب (تعداد 26 نمونه )انتخاب گردید. بعد از هضم نمونه ها، مقادیر فلزات ( ( Pb ,Cd, Zn,Cr,Cu,Niبوسیله دستگاه جذب اتمی قرائت و در نهایت غلظت فلزات در نمونه ها بر اساس میلی گرم بر کیلوگرم وزن خشک گزارش گردید. نتایج حاصل مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.یافته ها: میانگین غلظت فلزات سنگین سرب،67.09، کادمیوم،2.84،کروم،49.58،مس،107.95،روی،188.24،نیکل،79.75میلی گرم بر کیلوگرم در نمونه های کمپوست بود. مقایسه میانگین غلظت فلزات در نمونه ها با استانداردهای ایران و EPA نشان می دهد که میانگین غلظت فلزات در کلیه نمونه ها (به جز فلز مس)کمتر از حد مجاز استاندارد ایران و EPA می باشد. نتیجه گیری: اندازه گیری شاخص های کنترل کیفی کود کمپوست نهایی با استانداردها، باعث می شود از اثرات نامطلوب محصول بر محیط زیست و زنجیره غذایی جلوگیری شود. بر اساس نتایج بدست آمده، کمپوست از نظر فلزات سنگین معیارهای بهداشتی را رعایت کرده و قابلیت استفاده در مقاصد محیط زیستی را دارد.

لینک کمکی