فایل word بررسي حذف سيانيد از زائدات خطرناک با استفاده از نانو ذرات آهن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي حذف سيانيد از زائدات خطرناک با استفاده از نانو ذرات آهن :


تعداد صفحات : 12

چکیدهزمینه و اهداف: یکی از عمده ترین آلاینده‌های محیط زیست که در پساب صنایع مختلف وجود دارد، سیانید می باشد که می‌تواند برای انسان و محیط زیست خطرناک باشد. سیانید را می‌توان به روش های مختلفی از محیط‌های مایی حذف کرد، اما غالب این روش‌ها هزینه ‌بر می‌باشند. هدف از این مطالعه بررسی حذف سیانید با استفاده از نانو ذرات آهن می باشد. مواد و روش ‌ها: حذف سیانید از محیط با نانو ذرات آهن در وضعیت‌های مختلف از جمله اثر میزان ماده جاذب، غلظت سیانید اولیه، زمان تماس و pH در فاز ناپیوسته مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه میزان به تعادل رسیدن جذب و همچنین سینتیک های واکنش مورد بررسی قرار گرفت.یافته ها: نتایج حاصل از مطالعه نشان داد که با افزایش زمان ماند و افزایش میزان جاذب کارآیی حذف افزایش می‌یابد، همچنین زمان تعادل بعد از 120 دقیقه تماس حاصل گردید و میزان حداکثر حذف سیانید، در pH برابر 11 زمان ماند 120 دقیقه و غلظت سیانید 5/2 میلی گرم در لیتر و وزن جاذب 1 ‌گرم به‌دست آمد که بیش از 97% بود. همچنین نتایج نشان داد که میزان جذب از ایزوترم لانگمیر تبعیت می‌کند و سینتیک واکنش از درجه دوم تبعیت می‌کند.نتیجه گیری: با توجه به یافته های این تحقیق، نانو ذرات آهن می‌تواند به‌عنوان یک گزینه مناسب با کارآیی بالا، جهت کاهش میزان سیانید از محیط‌های مایی در مناطقی که دارای مشکل حضورسیانید می‌باشند به‌کار رود. کلید واژه‌ها : نانوذرات آهن، سیانید، زائدات خطرناک

لینک کمکی