فایل word بررسي بيان دو ژن از خانواده ي هموباکس در سرطان پستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي بيان دو ژن از خانواده ي هموباکس در سرطان پستان :


تعداد صفحات : 10

چکیده: مقدمه : سرطان پستان یکی از کشنده ترین سرطان ها در بین زنان میباشد . این نوع سرطان یک بیماری به شدت ناهمگن است وشامل LCIS ،(Lobular carcinoma in situ) ،(Ductal carcinoma in situ) DCIS و کارسینوم مهاجم میشود. شناسایی راه های مولکولی می تواند در پیشگیری و راه های درمان کمک کننده باشد در این مطالعه بمنظور مسیر Development در این سرطان، بیان دو ژن CDX1 ,2بررسی گردید . روش کار :در این مطالعه در ابتدا استخراج RNA توسط کیت های استخراج توتال RNA از40 بافت تومری و 40 بافت نرمال در همان بیمار صورت گرفته و سپس سنتز cDNA توسط کیت تاکارا صورت گرفته و در ادامه میزان بیان ژن CDX1 , CDX2 توسط تکنیک Real time PCR ارزیابی شد . نتایج :نتایج ما نشان داد که بیان ژن CDX1در بافت های توموری مبتلایان به سرطان پستان به میزان 50 درصد و CDX2 به میزان 45 درصد بصورت معنی دار کاهش پیدا کرده است. همچنین مطالعات آماری ما نشان داد که کاهش بیان CDX1 با سایز تومور ارتباط مستقمی دارد. بحث و نتیجه گیری :مسیرهای مختلف سیگنالینگ سرطان ها را تحت تاثیر قرار میدهند، با توجه به نتایج ما در این مطالعه، کاهش بیان دو ژن CDX1,2 در این سرطان نشان دهنده نقش تومور ساپرسوری آن ها می باشد. مطالعات بیشتری نیاز می باشد تا نقش دقیق این دو ژن را در سرطان پستان روشن نماید.

لینک کمکی