فایل word بررسي تفاوت هاي اجتماعي و فرهنگي در نحوه ارائه بهتر خدمات بهداشتي و درماني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تفاوت هاي اجتماعي و فرهنگي در نحوه ارائه بهتر خدمات بهداشتي و درماني :


تعداد صفحات : 13

زمینه و هدف: با توجه به مهاجرت‌های گسترده در حال حاضر، چالش زیادی برای ارائه خدمات بهداشتی و درمانی ایجاد شده است. نقش فرهنگ، قومیت، نژاد و تغذیه افراد جامعه در ارائه خدمات مناسب بهداشتی و درمانی بسیار حائز اهمیت می‌باشد. هدف از این مطالعه بررسی نقش فرهنگ و تفاوت‌های اجتماعی - فرهنگی در ارائه خدمات سلامتی می‌باشد. مواد و روش‌ها: مقالات مرتبط از سال 2000 تا 2018 از پایگاه‌های اطلاعاتی معتبر نظیر google scholar,pubmed, sciencedirect و.... گردآوری گردید و و در مرحله بعد با غربالگری مقالات و متون علمی، مقالات مرتبط انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. یافته ها: نتایج بررسی نشان می‌دهد در اغلب کشورها از جمله کشور ایالت متحده که مهاجرین زیادی از کشورهای مختلف دارد در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی دچار مشکل شده‌اند. نتایج نشان می دهد بیش از 50% از ساکنین در ایالات متحده غیر بومی بوده و در دریافت خدمات درمانی، اعتقادات فرهنگی و عادات غذایی آن‌ها بایدمورد توجه قرار گیرد. نتیجه گیری: ارائه واحدهای درسی بصورت تئوری و یا کارآموزی جهت آشنایی دانشجویان و نیروهای بهداشتی، پرستاری و پزشکی با تفاوت های فرهنگی و قومی جامعه تحت پوشش می توانند شرایط خدمات رسانی را بهبود ببخشند.

لینک کمکی