فایل word بررسي اثربخشي زوج درماني گروهي شناختي رفتاري برکاهش فرسودگي زناشويي و بهبود کيفيت روابط زناشويي زوج ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي اثربخشي زوج درماني گروهي شناختي رفتاري برکاهش فرسودگي زناشويي و بهبود کيفيت روابط زناشويي زوج ها :


تعداد صفحات : 20

زمینه و هدف: انباشته شدن مشکلات فراوان، نامیدی از همسر و ایجاد فاصله روانی - عاطفی بین زوجین منجر به شکل گیری فرسودگی زناشویی و روابط نامطلوب در زوج‌ها می‌گردد. در این مطالعه اثربخشی زوج درمانی گروهی شناختی رفتاری بر کاهش فرسودگی زناشویی و بهبود کیفیت روابط زناشویی زوج‌ها مورد بررسی قرار گرفت.مواد و روش‌ها: مطالعه حاضر یک پژوهش نیمه آزمایشی با بهره گیری از طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه این پژوهش زوج‌هایی بودند که به مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی راستین شهر گرگان در بهار سال 1397 مراجعه نموده بودند. با استفاده از نمونه گیری در دسترس، 12 زوج انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. گردآوری داده‌ها با استفاده از پرسشنامه فرسودگی زناشویی Pines (1996) و پرسشنامه وضعیت زناشویی Golombok-Rust (1998) انجام شد. پس از اخذ پیش آزمون از آزمودنی‌های هر دو گروه، مداخله زوج درمانی شناختی رفتاری برای گروه آزمایش در 10 جلسه 120 دقیقه‌ای اجرا گردید، در حالیکه گروه کنترل درمانی دریافت نکردند. داده ها توسط آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری (MANCOVA) در نرم افزار SPSS 20 تحلیل شدند.یافته ها: نتایج حاکی از آن بود که میزان فرسودگی زناشویی زوجین گروه آزمایش پس از انجام مداخله زوج درمانی شناختی رفتاری به طور معناداری کاهش پیدا کرده و مداخله موجب بهبود کیفیت روابط زناشویی آنها شده بود (01/0 > P).نتیجه گیری: زوج درمانی شناختی رفتاری فرسودگی زناشویی را کاهش داد و کیفیت روابط زناشویی زوج‌ها را بهبود بخشید.

لینک کمکی