فایل word بررسي عوامل موثر بر موفقيت و افول رشته‌هاي ورزشي مستعد استان گلستان در يک دهه اخير

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي عوامل موثر بر موفقيت و افول رشته‌هاي ورزشي مستعد استان گلستان در يک دهه اخير :


تعداد صفحات : 21

هدف از تحقیق حاضر، شناسایی عوامل موثر بر موفقیت و افول رشته­های ورزشی مستعد استان گلستان در یک دهه اخیر بود. جامعه آماری شامل کلیه مدیران و کارشناسان ادارات ورزش و جوانان استان گلستان (180 نفر که طبق جدول مورگان 118 نفر انتخاب شدند و هر دو پرسشنامه­ موفقیت و افول را پرکردند) و همچنین مسئولان هیئت ها، مربیان و ورزشکاران رشته­های ورزشی مستعد مورد آزمون (48 نفر برای قسمت موفقیت و 28 نفر برای قسمت افول که همگی آنها پرسشنامه­های مربوطه را پرکردند) بودند. بنابراین نمونه آماری تحقیق شامل 166 نفر برای بخش موفقیت و 146 نفر برای بخش افول بودند. برای شناسایی عوامل موثر بر موفقیت و افول از پرسشنامه­های محقق ساخته استفاده شد. این پرشسنامه­ها شامل مولفه­های توسعه مربیان و نیروی انسانی، انگیزش و حمایت از منابع انسانی، استعدادیابی و آموزش و پرورش ورزشکاران، مسابقات و اردوهای ورزشی، راهکارهای مدیریتی، تجهیزات سخت­افزاری، بودجه و امور مالی و هماهنگی و ارتباطات بودند. روایی این پرسشنامه­ها توسط متخصصان امر تایید و پایایی آنها به­وسیله فرمول آلفای کرونباخ بررسی و ضریب آنها بالاتر از 80/0 به دست آمد. نتایج نشان داد که مولفه­های بودجه و امورمالی و هماهنگی و ارتباطات مهمترین مولفه­های موثر بر موفقیت رشته­های ورزشی بودند. به علاوه، توسعه مربیان و نیروی انسانی و استعدادیابی و آموزش و پرورش ورزشکاران مهمترین عوامل موثر بر افول رشته­های ورزشی بودند. درکنار زمینه­های فنی وحرفه­ای ضروری، مولفه­های منابع مالی، نیروی انسانی و استعدادیابی نیز می­توانند به­عنوان عوامل تاثیرگذار بر موفقیت و افول رشته­های ورزشی معرفی شوند.

لینک کمکی