فایل word تعيين فاکتورهاي فرايند استعداديابي: يک مطالعه اکتشافي در ورزشکاران رزمي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تعيين فاکتورهاي فرايند استعداديابي: يک مطالعه اکتشافي در ورزشکاران رزمي :


تعداد صفحات : 16

شناخت استعدادهای ورزشی برای بهره گیری از توانایی بالقوه آن­ها امری ضروری برای مربیان و متصدیان ورزش هر کشوری محسوب می­شود. بنابراین هدف از پژوهش حاضر، تعیین فاکتورهای فرایند استعداد یابی به عنوان یک مطالعه اکتشافی در ورزشکاران رزمی بود. روش پژوهش حاضر، اکتشافی و از نوع مدل‌سازی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل مدیران فدراسیون­ها، قهرمانان ورزشی و متخصصان فعال در حوز استعدادیابی در رشته­های رزمی در میان‌سال‌های 1384 تا 1393 بود که بر اساس نمونه‌گیری هدفمند تعداد 200 نفر (142 مرد و 58 زن) پرسشنام محقق ساخته عوامل استعدادیابی را تکمیل کردند. تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که پرسشنامه عوامل استعدادیابی در ورزشکاران رزمی از یک ساختار چهار عاملی (کشف استعداد، شناسایی استعداد، گزینش، انتخاب و به‌کارگیری) مناسبی برخوردار است که روی هم 92/54 درصد از واریانس ابزار را تبیین می‌کند. در ادامه، تحلیل عاملی تاییدی نیز نشان داد که مدل تعیین عوامل فرایند استعدادیابی از برازش مطلوبی برخوردار است (09/0RMSEA= ، 9/0= GFI، 9/0=CFI). هم‌چنین، همسانی درونی پرسشنامه عوامل فرایند استعدادیابی با روش آلفای کرونباخ (87/0) به دست آمد که حاکی از همسانی درونی رضایت‌بخش این ابزار است. بنایراین به منظور شناخت عوامل دخیل در فرایند استعدادیابی می توان از پرسشنامه عوامل فرایند استعدادیابی استفاده کرد.

لینک کمکی