فایل word رابطه استراتژي هاي وزارت ورزش و جوانان با انتخاب سبک رهبري مناسب در ورزش قهرماني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word رابطه استراتژي هاي وزارت ورزش و جوانان با انتخاب سبک رهبري مناسب در ورزش قهرماني :


تعداد صفحات : 25

هدف از این پژوهش، فراهم کردن یک دیدگاه سازماندهی شده و کامل از تاثیر استرتژی های وزارت ورزش بر روی انتخاب سبک رهبری مناسب در ورزش قهرمانی بوده و از 50 مقاله داخلی و خارجی بهره جسته شده است. روش تحقیق حاضر کیفی و داده‌های آن به ‌وسیله کتاب شناسی، سایت شناسی و به روش توصیفی فراهم آمده است. این پژوهش از نظر هدف و ماهیت، کاربردی و از نظر زمان و طول مدت، حال‌نگر و مقطعی است که داده‌های آن به روش کتابخانه ای جمع‌آوری شده است،. از نظریه داده بنیاد به عنوان یک رویکرد تحقیق کیفی دارای رویه های نظام مندی برای نظریه پردازی استقرایی جهت تحلیل داده ها استفاده گردیده است. داده های تحقیق در سه مرحله کدگذاری(باز، محوری و انتخابی) شدند و پس از استخراج مفاهیم، مقوله ها و قضیه ها، نتیجه این فرآیند استقرایی شامل بر مطالعات و انتقادات وارده بر سبک های مدیریتی ناشی از استراتژی های کلان ورزشی آنهاست. در وزارت ورزش 51 فدراسیون و 31 اداره کل استان ها وجود دارد که نتیجه انتخاب سبک رهبری آنها پرورش قهرمانان می باشد. درعمده ترین یافته های این پژوهش دریافتیم بین سبک های رهبری و ویژگی‌های فردی ، ارتباط وجود دارد. نتایج بیانگر وجود ارتباط معنی‌دار بین سن و سبک رهبری وظیفه‌گرا که نشان از توجه به وظیفه است، می باشد. همان‌گونه که در مباحث نظری و پیشینه تحقیق ویژگی‌های شخصی مانند سن، سابقه مدیریت، دوره های آموزشی و سطح تحصیلات بر سبک های رهبری مدیران موثر است، می‌توان نتیجه گرفت که مدیران ورزش نیز در به‌کارگیری سبک های رهبری خود، متأثراز برخی ویژگی های خود عمل می‌کنند

لینک کمکی