فایل word تدوين مُدلِ تفکراستراتژيک به منظور ارتقاي عملکرد مديران ورزشي (مطالعه موردي: فدراسيون هاي ورزشي جمهوري اسلامي ايران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تدوين مُدلِ تفکراستراتژيک به منظور ارتقاي عملکرد مديران ورزشي (مطالعه موردي: فدراسيون هاي ورزشي جمهوري اسلامي ايران) :


تعداد صفحات : 29

هدف از پژوهش حاضر، تدوین مدل تفکرِاستراتژیکِ مدیران عالی فدراسیون های ورزشی است. در این پژوهش از مدل های مطالعات آمیخت اکتشافی استفاده شده است. این پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی- تحلیلی است. برای مدل مفهومی پژوهش، از مطالعات کتابخانه­‌ای و از روش دلفی دو مرحله ای استفاده گردید. در مرحله اول، 108 مؤلفه از بین مؤلفه های الگوهای رایج شناسایی و سپس 28 مؤلفه انتخاب شد. در مرحل دوم نیز از 28 مؤلف انتخابی، 8 مؤلفه مورد تایید خبرگان قرار گرفت. جامعه آماری 200 نفر از رؤسا، نواب رئیس زن و مرد و دبیران فدراسیون های ورزشی بود که برای تعیین حجم نمونه ابتدا تعداد80 نفر بر اساس فرمول کوکران انتخاب و سپس با سطح خطای 2 درصد تعداد 2 برابر آن (160نفر) تعیین شدند. ابزار اندازه گیری، پرسشنام تفکر استراتژیک و عملکرد مدیران ورزشی محقق ساخته، با روایی صوری مورد تایید خبرگان و روایی سازه که از طریق تحلیل عامل اکتشافی و پایایی حاصل گردید. نتایج پرسشنامه تفکر استراتژیک (751/0) و عملکرد مدیران ورزشی (837/0) با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تعیین گردید. نتایج پژوهش نشان داد که تفکر مفهومی، تفکر در طول زمان، تفکر سیستمی، آینده نگری و چشم انداز دارای بیشترین، فرضیه محوری، فرصت طلبی هوشمندانه و عزم استراتژیک دارای کمترین همبستگی بودند. نتایج پژوهش نشان داد که بین مؤلفه های هشت گانّ تفکر استراتژیک و ارتقای عملکرد مدیران ورزشی رابط معناداری (001/0 = α، 76/0r =) وجود دارد. لذا می توان گفت مؤلفه های مدل تفکر استراتژیک تدوینی موجب ارتقای عملکرد مدیران عالی فدراسیون های ورزشی می گردد.

لینک کمکی