فایل word پراکنش و تخمين کاهش محصول ناشي از بيماري پژمردگي ورتيسيليومي در ارقام تجارتي زيتون در استان گيلان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word پراکنش و تخمين کاهش محصول ناشي از بيماري پژمردگي ورتيسيليومي در ارقام تجارتي زيتون در استان گيلان :


تعداد صفحات : 18

طی سال زراعی96-1395، پراکنش بیماری پژمردگی ورتیسیلیومی در شهرستان رودبار (تعداد 49 باغ زیتون در پنج بخش رستم آباد، رحمت آباد، رودبار، منجیل و لوشانبه کمک سامانه اطلاعات جغرافیایی تعیین شد. برای تخمین کاهش میزان محصول زیتون ناشی از قارچV. dahliae، سه باغ تجارتی زیتون واقع در شهرهای رستم آباد، رودبار و لوشان به ترتیب دارای شرایط بهینه، متوسط و ضعیف مدیریت باغی انتخاب شدند. میزان کاهش محصول بر اساس رابطه بین محصول ارقام زیتون حساس، نیمه مقاوم و مقاوم (متحمل) به V. dahliae با شدت و شاخص پژمردگی ورتیسیلیومی با استفاده از آنالیز رگرسیونی انجام گرفت. بررسی‌ها نشان داد که،6/28 درصد باغات زیتون آلوده به V. dahliae هستند. عموماً، شدت علائم پژمردگی ورتیسیلیومی با پیشرفت فصل و طی زمستان 1395 تا تابستان 1396 به میزان9/17-2 درصد، افزایش داشت. میزان کاهش محصول زیتون در نواحی رستم آباد، رودبار و لوشان بین 3/11 تا 4/39 درصد، برآورد گردید. آنالیز رگرسیون نشان دادکه، میانگین محصول در رقم متحمل آربکئین و رقم حساس زرد روغنی به ازای هر واحد افزایش درجه بیماری به ترتیب61/13، 23/27، 84/40 و 46/54 و 32/19، 09/36، 97/57 و 29/77 درصد کاهش می یابد.

لینک کمکی