فایل word اثر عصاره آبي دود گياهي بر جوانه زني و رشد گياهچه تعدادي از علفهاي هرز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اثر عصاره آبي دود گياهي بر جوانه زني و رشد گياهچه تعدادي از علفهاي هرز :


تعداد صفحات : 16

به منظور بررسی اثرات عصاره آبی دود بر جوانه­زنی و رشد گیاهچه تعدادی از علف­های هرز، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در آزمایشگاه اکولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات در سال 1395 انجام شد. اولین عامل مورد بررسی 12 گونه علف­هرز و دومین عامل مورد بررسی تیمارهای جوانه­زنی شامل غلظت­های 1/0 و 01/0 عصاره آبی دود گیاهی، نیترات پتاسیم 3- 10 مولار، جیبرلیک اسید 4- 10 مولار، دمای متناوب 25 درجه سانتیگراد روز و 10 درجه سانتیگراد شب و آب مقطر در دمای ثابت 15درجه سانتیگراد (شاهد) بودند. میزان اثر دمای متناوب، نیترات پتاسیم، اسید جیبرلیک و عصاره آبی دود بر درصد جوانه­زنی، متوسط زمان جوانه­زنی و وزن خشک گیاهچه نسبت به شاهد بررسی شد. نتایج نشان داد که عصاره آبی دود جوانه­زنی برخی از گونه­ها را افزایش داد و بر برخی از گونه­های علف هرز اثر منفی داشت. رابطه مثبت و معنی­داری بین عصاره آبی دود و جیبرلیک اسید در صفات اندازه­گیری شده وجود داشت. هیچ کدام از تیمارها بر همه گونه­های علف هرز موثر نبودند. به علاوه دود شبیه به جیبرلیک اسید تاثیر منفی روی مورفولوژی گیاهچه ندارد. بنابراین ممکن است دود جهت تحریک جوانه­زنی و رشد گیاهچه تعدادی از گونه­های علف­هرز نسبت به جیبرلیک اسید کاربردی­تر باشد

لینک کمکی