فایل word تعيين اثربخشي آموزش برنامه شادي ليوبو ميرسکي بر شادکامي، اميد، سلامت عمومي و رضايت از زندگي دانش‌آموزان دختر رشته تربيت کودک مقطع متوسطه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تعيين اثربخشي آموزش برنامه شادي ليوبو ميرسکي بر شادکامي، اميد، سلامت عمومي و رضايت از زندگي دانش‌آموزان دختر رشته تربيت کودک مقطع متوسطه :


تعداد صفحات : 22

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر اثربخشی آموزش برنامه شادی لیومیرسکی بر شادکامی، امید، سلامت عمومی و رضایت از زندگی در دانش­آموزان دختر رشته تربیت کودک مقطع متوسطه شهر شهرضا می‌باشد. تعداد 30 نفر از کلیه دانش­آموزان دختر رشته تربیت کودک متوسطه دوم مشغول به تحصیل در دبیرستان‌های واقع در شهر شهرضا به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. گروه مداخله به مدت شش هفته آموزش شادی لیبومیرسکی را دریافت نمودند و اندازه گیری در مرحله پیش­آزمون، پس آزمون و پیگیری به انجام رسید. ایزار جمع آوری داده­ها شامل پرسشنامه­های امید اسنایدر، پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ)، پرسشنامه احساس شادکامی آکسفورد و رضایت از زندگی داینر و همکاران بود. داده­ها با استفاده از روش­های آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (تحلیل کوواریانس چندمتغیره) تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان داد که آموزش برنامه شادی لیوبومیرسکی بر شادکامی، امید، سلامت عمومی و رضایت از زندگی در دانش‌آموزان در مرحله پس آزمون و پیگیری تاثیر معناداری داشت. بنابراین می­توان نتیجه گرفت که آموزش شادی به دانش­آموزان منجر به افزایش امید، شادکامی، سلامت عمومی و رضایت از زندگی در دانش­آموزان می­شود. از این‌رو به مدارس پیشنهاد می­شود که توجه به آموزش این نوع شادکامی را جزء الویت‌های آموزشی خود قرار دهند

لینک کمکی