فایل word اثر تنش خشکي و محلول‌پاشي با ساليسيليک اسيد بر عملکرد و اجزاي عملکرد، رنگيزه‌هاي فتوسنتزي و متابوليت‌هاي سازگاري رازيانه (Foeniculum vulgare P. Mill.) در شرايط اقليمي سيستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اثر تنش خشکي و محلول‌پاشي با ساليسيليک اسيد بر عملکرد و اجزاي عملکرد، رنگيزه‌هاي فتوسنتزي و متابوليت‌هاي سازگاري رازيانه (Foeniculum vulgare P. Mill.) در شرايط اقليمي سيستان :


تعداد صفحات : 32

استفاده از سالیسیلیک اسید در تغذیه گیاهان دارویی تحت شرایط تنش رطوبتی، نقش قابل ملاحظه­ای را در کاهش اثرات سوء تنش آبی و بهبود عملکرد گیاه دارد. بدین منظور آزمایشی در سال زراعی 93-1392 به­صورت اسپلیت پلات فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانـشگاه زابل انجام شد. تنش خشکی شامل سه سطح آبیاری (90 ،نرمال، 60 و 40 درصد ظرفیت زراعی) به­عنـوان عامل اصلی، سه سطح محـلول­پاشی سالیسیلیک اسیـد (صفر، شـاهد، 5/2 و 5 میلی­مولار) و رقم­های اصفهان، همدان و نهاوند به­عنوان عامل­های فرعی بودند. صفات مورد بررسی شامل ارتفاع بوته، تعداد چتر در بوته، تعداد چترک در چتر، دانه در چترک، تعداد ساقه فرعی، قطر ساقه، وزن تر گیاه، عملکرد اقتصادی و بیولوژیکی، وزن هزار دانه، کلروفیل a، b، کلروفیل کل، کاروتنوئیدها، آنتوسیانین، قندهای محلول و پرولین بودند. نتایج نشان داد که تنش خشکی موجب کاهش صفات مورد بررسی گردید. محلول­پاشی سالیسیلیک اسید باعث افزایش برخی از پارامتر­ها ازجمله ارتفاع نهایی بوته، تعداد چتر، تعداد دانه در چترک، وزن تر ساقه، عملکرد دانه و بوته، کلروفیل a، b، قندهای محلول و پرولین گردید. بیشترین عملکرد دانه از محلول­پاشی 5 میلی­مولار و رقم اصفهان در شرایط آبیاری 90 درصد ظرفیت مزرعه به­دست آمد. با توجه به این نتایج، بهترین رقم از نظر عملکرد دانه، رقم اصفهان و با محلول­پاشی 5 میلی­مولار در شرایط آبیاری کامل بود.

لینک کمکی