فایل word اثر اختلاط علف‌کش اگزاديارژيل و ريم‌سولفورون در کنترل علف‌هاي هرز و عملکرد غده سيب‌زميني (Solanum tuberosum L.)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اثر اختلاط علف‌کش اگزاديارژيل و ريم‌سولفورون در کنترل علف‌هاي هرز و عملکرد غده سيب‌زميني (Solanum tuberosum L.) :


تعداد صفحات : 26

به­منظور بررسی اختلاط دو علف­کش اگزادیارژیل و ریم­سولفورون بر کنترل علف­های هرز، میزان عملکرد و اجزای عملکرد سیب­زمینی، آزمایشی در سال 1395 در مزرعه تحقیقـاتی دانشگاه محقق اردبیلی به­صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار به اجرا در آمد. فاکتورها شامل علف­کش­های ریم­سولفورن با مقادیر صفر، 5/12، 25، 5/37 و50 گرم ماده مؤثره در هکتار و اگزادیارژیل با مقادیر صفر، 2/0، 4/0، 6/0 و 8/0 لیتر ماده­ی مؤثره در هکتار و 5 نسبت اختلاط دو به دو آنها (به­صورت صفر: 8/0، 5/12: 6/0، 25: 4/0، 5/37: 2/0 و50: صفر) و فاکتور دوم زمان­های مختلف کاربرد مخلوط علف­کش­ها به صورت پیش­کاشت و پس از سبز شدن سیب­زمینی بودند. نتایج تجزیه­های آماری نشان داد که اثر متقابل نسبت اختلاط دو علف­کش و زمان کاربرد آنها تأثیر معنی­داری بر درصد کاهش تراکم سلمه­تره، تاج­خروس ریشه قرمـز و پیچک­صحرایی داشتند. بر اساس نتایج این تحقیق، کاربرد اختلاط دو علف­کش، باعث بهبود کارایی آنها در کنترل علف­های هرز شد، به­طوری­که این علف­کش­ها در نسبت­ اختلاط 75 درصداگزادیارژیل + 25 درصد ریم­سولفورون تراکم سلمه­تره و در نسبت اختلاط 25 درصـد اگزادیارژیل + 75 درصـــد ریم­سولفورون، تراکم تاج­خروس ریشه­قرمز و در 100 درصد ریم­سولفورون به تنهایی تراکم پیچک­صحرایی را به­ترتیب، 100، 67/94 و 67/59 درصد در مرحله پیش کاشت کاهش دادند. اثرات متقابل نسبت اختلاط علف­کش در زمان مصرف بر صفات وزن متوسط غده، عملکرد تک بوته و عملکرد کل غده معنی­دار گردید. نتـایج عملکرد کل سیب­زمینی نشان داد کـه تیمـار کاربرد 25 درصد اگزادیارژیل + 75 درصد ریم­سولفورون در زمان سبز شدن با 16/69 درصد افزایش عملکرد نسبت به شاهد برترین تیمار آزمایش بود. همچنین، نتایج نشان داد با وجود افزایش فعالیت آنزیم کاتالاز، این افزایش هیچ تأثیـر کاهنــده­ای بر عملکرد گیاه سیب­زمینی نداشت؛ پس، می­توان نتیجه گرفت اعمال این اختلاط تأثیر سویی بر سیب­زمینی نداشت.

لینک کمکی