فایل word واکنش هيبريدهاي ذرت (Zea mays L.) با گروه‌هاي مختلف رسيدگي به مقادير کاهش يافته علف‌کش نيکوسولفورن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word واکنش هيبريدهاي ذرت (Zea mays L.) با گروه‌هاي مختلف رسيدگي به مقادير کاهش يافته علف‌کش نيکوسولفورن :


تعداد صفحات : 24

به­منظور بررسی واکنش ارقام ذرت، با گروه‌های مختلف رسیدگی به مقادیر کاهش یافته علف‌کش نیکوسولفورن (کروز4 درصد SC)، آزمایشی به صورت کرت‌های خرد شده در قالب طرح پایه بلوک کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه شرکت کشاورزی برکت جوین (سبزوار، استان خراسان رضوی) انجام شد. فاکتورهای مورد بررسی شامل هیبریدهای مختلف ذرت در سه سطح زودرس (260)، میان‌رس (400) و دیررس (704) به­عنوان فاکتور اصلی و مقادیر کاهش یافته علف‌کش نیکوسولفورن (کروز) در پنج سطح (صفر، 25، 50، 75 و 100 درصد توصیه شده 2 لیتر در هکتار) به همراه یک کرت شاهد به­عنوان کرت فرعی بودند. نتایج آزمایش نشان داد هیبرید دیررس از ارتفاع، وزن بلال، تعداد ردیف دانه در بلال، تعداد دانه در ردیف، وزن هزار دانه، تعداد دانه بلال، عملکرد اقتصادی، عملکرد بیولوژیکی، تراکم علف‌های­ هرز و وزن خشک علف‌های­ هرز بیشتری در مقایسه با سایر ارقام مورد بررسی داشت. افزایش دُزمصرفی علف‌کش سبب افزایش 64/0% ارتفاع بوته، 45/39% وزن بلال، 93/8% تعداد ردیف در بلال، 15/30% تعداد دانه در ردیف، 68/10% وزن هزار دانه، 63/40% تعداد دانه بلال، 82/41% عملکرد اقتصادی، 95/14% عملکرد بیولوژیکی و کاهش 88/70% تراکم علف‌های هرز و 17/82% وزن خشک علف‌های هرز در مقایسه با تیمار عدم کنترل علف‌های هرز شد. اگرچه مقدار علف‌کش لازم برای کاهش 50 درصدی وزن خشک علف هرز در هیبرید دیررس از ارقام زودرس و میان‌رس بیشتر بود اما استفاده از دُز 75% مقدار توصیه شده در هر سه هیبرید عملکرد مشابه با استفاده از دُز توصیه شده تولید کرد. در هیبرید دیررس کاهش 50% دُز توصیه شده نیز توانست عملکرد مشابه با دُز توصیه شده داشته باشد. بر این اساس می‌توان گفت در هیبرید دیررس، امکان کاهش 50 درصدی و در ارقام زودرس و میان‌رس امکان کاهش 25 درصدی دُز علف‌کش بدون کاهش قابل ملاحظه عملکرد وجود دارد.

لینک کمکی