فایل word اثربخشي روش آموزش خلاقيت پريز بر اضطراب امتحان و عملکرد تحصيلي دانش آموزان دختر شهرستان مراغه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اثربخشي روش آموزش خلاقيت پريز بر اضطراب امتحان و عملکرد تحصيلي دانش آموزان دختر شهرستان مراغه :


تعداد صفحات : 33

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی خلاقیت پریز بر اضطراب امتحان و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه شهرستان مراغه در سال تحصیلی 97-96 انجام شده است. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون و گروه کنترل بوده است. جامعه آماری طرح شامل کلیه مدارس دخترانه متوسطه اول شهرستان مراغه بود که به روش نمونه گیری در دسترس یک مدرسه و از آن مدرسه 30 نفر از دانش آموزانی که بالاترین نمره اضطراب را کسب کردند، انتخاب و به شیوه تصادفی در دو گروه 15 نفری آزمایش و کنترل جایگزین شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه اضطراب امتحان فریدمن و پرسشنامه سنجش عملکرد تحصیلی فام و تیلور بوده است. و برای مداخله از برنامه آموزشی خلاقیت پریز استفاده شد. که طی 8 جلسه 30/1 ساعته طی چهار هفته به گروه آزمایش ارائه گردید. جهت تحلیل آماری از داده های طرح، از نرم افزار SPSS 20 استفاده شد. روش آماری بکار رفته جهت آزمون فرضیه‌ها، تحلیل کواریانس دو راهه (آنکوای دو راهه) بود. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری فرضیه ها نشان داد که میانگین اضطراب امتحان دانش آموزان و مولفه های تحقیر اجتماعی، خطای شناختی و تنیدگی در گروه آزمایش پس از مداخله، نسبت به میانگین های پیش آزمون و گروه کنترل به طور معنی داری افزایش یافته است. و در مرحله پس آزمون میانگین عملکرد تحصیلی دانش آموزان و مولفه های خودکارآمدی، تاثیرات هیجانی و برنامه ریزی در گروه آزمایش نسبت به میانگین های پیش آزمون و گروه کنترل به طور معنی داری افزایش یافته است. نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه ها نشان داد که روش آموزش خلاقیت پریز بر کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان دختر، و افزایش عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر تاثیر داشته است.

لینک کمکی