فایل word ديدگاه دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز نسبت به انتظار از ازدواج

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ديدگاه دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز نسبت به انتظار از ازدواج :


تعداد صفحات : 28

هدف پژوهش حاضر، بررسی فایل word ديدگاه دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز نسبت به انتظار از ازدواج بود. روش پژوهش از نوع توصیفی- مورد­­شناسی و جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دختر دانشگاه بود که نمونه آماری با استفاده از روش نمونه­گیری خوشه ای، از بین دانشجویان دختر مجرد، به تعداد 100 نفر به صورت موردی انتخاب گردید. در این پژوهش از پرسشنامه انتظار از ازدواج استفاده گردید و پایائی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، 8/0 به دست آمد. داده­های جمع­آوری شده با استفاده از آزمون t تک نمونه ای، فریدمن، همبستگی پیرسون و آنالیز واریانس یک­طرفه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که انتظار واقع­گرایانه از اولویت بالاتری برخوردار بوده و انتظار بدبینانه دارای پایین‌ترین اولویت است. همچنین با افزایش سن، میزان کلی انتظار از ازدواج، انتظار واقع­­­گرایانه و انتظار ایده­آل­گرایانه کاهش و انتظار بدبینانه افزایش می‌یابد. انتظار کلی از ازدواج، انتظار واقع­گرایانه، انتظار ایده­آل­گرایانه و انتظار بدبینانه از ازدواج بر حسب مدرک تحصیلی تفاوت معنی‌داری را نشان ندادند. واژه‌های کلیدی: انتظار از ازدواج، انتظار واقع­گرایانه، انتظار ایده­آل­گرایانه، انتظار بدبینانه

لینک کمکی