فایل word مطالع? رابط? بين ميزان و نوع فعاليت در شبکه هاي اجتماعي مجازي با ميزان پرخاشگري دختران دانشجوي مقطع کارشناسي ساکن در خوابگاه دانشگاه آزاد اسلامي تبريز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مطالع? رابط? بين ميزان و نوع فعاليت در شبکه هاي اجتماعي مجازي با ميزان پرخاشگري دختران دانشجوي مقطع کارشناسي ساکن در خوابگاه دانشگاه آزاد اسلامي تبريز :


تعداد صفحات : 26

هدف پژوهش حاضر، تعیین رابطه بین میزان و نوع فعالیت در شبکه های اجتماعی مجازی با میزان پرخاشگری دختران دانشجوی مقطع کارشناسی ساکن در خوابگاه دانشگاه آزاد تبریز در سال تحصیلی 94-95 می باشد. روش پژوهش، پیمایشی از نوع تحلیلی است. جامعه آماری این پژوهش شامل؛ دختران دانشجوی مقطع کارشناسی ساکن در خوابگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز در سال تحصیلی 94-95 می باشند. طبق آمار به دست آمده، حجم جامع آماری جمعاٌ 3500 نفر می‌باشد. حجم نمونه در این پژوهش ، براساس فرمول کوکران با در نظر گرفتن فاصله اطمینان 95 درصد، 347 نفر محاسبه شده است و350 پرسشنامه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی بین دانشجویان دختر عضو در شبکه های اجتماعی مجازی توزیع گردید. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه است که بر اساس چهارچوب نظری توسط محقق طراحی شده است. داده ها از طریق نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شده اند. چارچوب نظری تحقیق بر مبنای نظریات "پارادایم دوجهانی شدن" ، "، نظری "استفاده - تاثیر بلامر وکاتز" استوار است. یافته های پژوهش نشان داد، میزان پرخاشگری اکثریت پاسخگویان (9/42 درصد) در حد متوسط بوده است. همچنین نتایج تحقیق نشان داد که بین میزان و نوع عضویت در شبکه های اجتماعی مجازی و میزان پرخاشگری دختران دانشجوی مقطع کارشناسی رابطه معناداری وجود دارد.

لینک کمکی