فایل word اثربخشي آموزش خانواده به شيوه شناختي- رفتاري (CBT) بر سازگاري زناشويي، تاب آوري و کيفيت زندگي زوجين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اثربخشي آموزش خانواده به شيوه شناختي- رفتاري (CBT) بر سازگاري زناشويي، تاب آوري و کيفيت زندگي زوجين :


تعداد صفحات : 25

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش خانواده به شیوه شناختی- رفتاری (CBT) بر سازگاری زناشویی، تاب آوری و کیفیت زندگی زوجین بود. روش پژوهش تجربی از نوع پیش آزمون – پس‌آزمون با گروه گواه و انجام پیگیری بود. تعداد40 نفر در این پژوهش شرکت کردند و در دو گروه آزمایش (20 نفر) و گواه (20 نفر) گمارده شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه‌های سازگاری زناشویی(MAQ)، تاب آوری(CD-RAS) و کیفیت‌زندگی(WHOQOL) بود مداخله آموزشی برای برای گروه آزمایش در طی 10 جلسه یک و نیم ساعته و هفته ای یک بار اجرا شد. تحلیل داده ها نشان داد که تفاوت معناداری بین دو گروه آزمایش و گواه در افزایش سازگاری زناشویی، تاب آوری و کیفیت زندگی در مراحل پیش آزمون، پس آزمون و نیز پیگیری وجود دارد. بر این اساس برنامه آموزش خانواده به شیوه شناختی – رفتاری در هر سه متغییر مؤثر است. نتایج این پژوهش می تواند به درک نقش مهمی که آموزش خانواده در بهبود سازگاری، تاب آوری و کیفیت زندگی ایفا نمایند، کمک کند، لذا آموزش این برنامه آموزشی در مراکز مشاوره برای زوجین پیشنهاد می شود.

لینک کمکی