فایل word نقش شاخصه‌هاي ژنتيکي در تعيين نژاد اسب‌هاي عرب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word نقش شاخصه‌هاي ژنتيکي در تعيين نژاد اسب‌هاي عرب :


تعداد صفحات : 14

با توجه به این­که صنعت پرورش اسب به­عنوان چهارمین صنعت از لحاظ درآمدزایی در جهان مطرح است و نیز با عنایت به تنوع گونه‌های اسب‌های اصیلدر جهان و ضرورت تعیین خلوص و نسب نزد صاحبان و پرورش‌دهندگان اسب، اهمیت تحقیقات آزمایشگاهی در این مورد مشخص می­گردد. با توجه به تحقیقات گذشته در داخل و خارج کشور که به صورت موردی انجام شده، خلأ موجود در بررسی اسب­های ایران از لحاظ تنوع مارکر‌های ژنتیکی مثل توالی تکراری کوتاه (short tandem repeats; STR) ضرورت پیدا می‌کند. دراینمطالعه، تنوعژنتیکی50رأس اسبنژادعربمورد بررسیقرار گرفت.برایاینمنظورازنشانگرهایریز‌ماهوارهپیشنهادی ISAG(International Society for Animal Genetics) استفادهشد.ایننشانگرهاشاملریز‌ماهواره‌هایVHL20، HTG4، HMS7 و AHT4می‌باشند.برای این منظور DNA ژنومی از نمونه خونی اسب­ها توسط روش مایلر استخراج گردید و به­وسیله واکنش زنجیره‌ای پلیمراز چندگانه توسط پرایمر فلورسنت تکثیر شد. داده‌ها نشان دادکهتنوعژنتیکیبالاییدرجمعیتاسب­هایعربوجوددارد.تعدادآلل‌هایمشاهده­شدهبرایهرجایگاهاز6تا9آلل متغیربودومارکرهای AHT4 و VHL20با9آللدارایبیشترینتعدادآللو همچنین HTG4بیشترین مقدار هتروزیگوسیتی را دارا بود. همچنینجایگاه HMS7دارای7آللبودکهکمترینتعدادآللدرمیانجایگاه‌هایبررسی­شدهراداشتوجایگاه VHL20دارایپایین‌ترینمقدار هتروزیگوسیتی بود.نتایجحاصلهازمطالعه حاضرنشان­دهندهفراوانیبالایتنوعژنتیکیجمعیتاسب‌های عرببود.

لینک کمکی