فایل word مطالعه تاثير تجويز کاربامازپين بر تغييرات الکتروکارديوگرام، فشار خون و اکوکارديوگرام در سگ

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مطالعه تاثير تجويز کاربامازپين بر تغييرات الکتروکارديوگرام، فشار خون و اکوکارديوگرام در سگ :


تعداد صفحات : 13

کاربامازپین به­عنوان داروی ضدتشنج در درمان تشنجات جزئی ساده و تونیک-کلونیک عمومی و درد عصب سه­قلو مورد استفاده قرار گرفته و به­عنوان پیشگیری­کننده در بیماری مانیک دپرسیو نیز مصرف می­شود. کاربامازپین با طولانی­کردن مدت غیرفعال ماندن پمپ سدیم-پتاسیم سلول­ها، در مجموع انتقال سیناپسی را کاهش می­دهد. با توجه به کاربرد بالینی داروی کاربامازپین، مطالعه حاضر با هدف بررسی اثرات قلبی این دارو در سگ­ها انجام شد. در این مطالعه تجربی-مداخله­ای تعداد 14 قلاده سگ ماده بومی بالغ 2-5/1 ساله نژاد مخلوط تهیه و پس از انجام آزمایشات و معاینات بالینی برای تایید صحت و سلامتی عمومی، به دو گروه تیمار و کنترل (هر گروه 7 قلاده) تقسیم­بندی شدند. در روز صفر قبل از تجویز دارو اقدام به تهیه الکتروکاردیوگرام و اکوکاردیوگرام و سنجش فشار خون شد. هر دو گروه در شرایط کاملاً یکسان نگه­داری­شده و به گروه تیمار به مدت 7 روز داروی کاربامازپین (با دوز 8 میلی­گرم بر وزن بدن) خورانده ­شد. بعد از اتمام دوره تجویز دارو، مجدداًاز سگ­ها الکتروکاردیوگرام و اکوکاردیوگرام اخذ و فشار­خون آن­ها اندازه‌گیری شد. داده­ها توسط آزمون تحلیل واریانس یک­طرفه مورد واکاوی آماری قرار گرفت. داروی کاربامازپین فشار خون سگ‌های گروه تیمار را به­طور معنی­داری کاهش داد (05/0p<). همچنین کاربامازین تغییرات معنی­داری را در الکتروکاردیوگرام و اکوکاردیوگرام سگ­ها ایجاد کرد (05/0p<). نتایج مطالعه حاضر نشان داد که داروی کاربامازپین می­تواند به­طور قابل توجهی باعث کاهش فشار خون و تغییرات در الکتروکاردیوگرام و اکوکاردیوگرام سگ­ها شود.

لینک کمکی