فایل word تعيين گروه سرمي و الگوي مقاومت آنتي‌بيوتيکي سالمونلاهاي جداشده از طيور صنعتي تخم‌گذار منطقه تبريز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تعيين گروه سرمي و الگوي مقاومت آنتي‌بيوتيکي سالمونلاهاي جداشده از طيور صنعتي تخم‌گذار منطقه تبريز :


تعداد صفحات : 17

سالمونلوزیسیکیازمهم­ترینبیماری­هایمشترک بینانسانوحیواناتمی­باشد.استفادهاز انواعآنتی بیوتیک­هاراهکار اصلی ومهمبرایکاهشمیزانبروزوتلفاتمرتبطباعفونت­هایسالمونلاییاست،امامصرفنادرستوبی­رویهآن­هادرمزارعطیورصنعتیممکناستمنجربه پیدایشمقاومت­های آنتی­بیوتیکیودرنتیجهناکارآمدیداروهایضدمیکروبیشود.همچنین،انتقالسویه­هایمقاومبهآنتی­بیوتیک­هابهانسانازطریقزنجیرهغذایی هممی­تواندتهدیدیبرایبهداشتعمومیباشد.لذا هدفازاینمطالعهتعیینگروهسرمیوالگویمقاومتآنتی­بیوتیکیدر سالمونلاهایجداشدهاز8گله طیور تخم­گذاردر منطقه تبریزبود.بدین منظور پس از جداسازی سالمونلا از نمونه­های مختلف طیور تخمگذار صنعتی، جدایه­هابااستفادهازآنتی­سرم­هایاختصاصیازنظرگروهسرمیو سپسبه روشانتشاردیسک در آگار (Kirby-Bauer)ازنظرمقاومتنسبتبه ­6­ نوع آنتی­بیوتیکرایجدرصنعتمرغداری کشور ایران(انروفلوکساسین، فلورفنیکل،فسفومایسین،لینکوسپکتین،سولتریموداکسی­سایکلین)و­6­ نوع آنتی­بیوتیک مورد مصرفانسانی­ (جنتامایساین­،کوآموکسی‌کلاو،سیپروفلوکساسین، سفالکسین،سفوتاکسیموسفتری­آکسون)بررسیشدند. از مجموع 96 نمونه مورد آزمایش، تعداد16 جدایهسالمونلا شناسائی گردید که 10 جدایهمتعلق به گروه سرمی ­D بودند ولی 6 جدایه در هیچ­یک از گروه­های سرمی مورد آزمایش قرار نداشتند. همچنینهمهجدایه­ها نسبتبهجنتامایسین وفسفومایسینحساسبودند وبیشترینمیزانمقاومت هم دربرابرداکسی‌سایکلین با فراوانی35/83­ درصد مشاهدهشد.شیوع نسبتاًبالایمقاومتداروییدرمیانسالمونلاهایجداشدهازطیور تخم­گذار صنعتی نشاندادکهتجویزآنتی بیوتیک­هابایدبااحتیاط و دقتبیشتریصورتگیرد.

لینک کمکی