فایل word ارزشيابي نظام پيشنهادها برمبناي مدل CIPP

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارزشيابي نظام پيشنهادها برمبناي مدل CIPP :


تعداد صفحات : 21

به دنبال مصوبه سال 1379 شورایعالی اداری مبنی بر الزام دستگاههای اجرایی بخش دولتی به طراحی و استقرار "نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها"، سازمانهای مختلف با رویکردهای متفاوتی سعی کردن نظام پیشنهادها را به اجرا در آورند. مقاله حاضر کوششی است در جهت ارزیابی این نظام برمبنای مدل CIPP در شرکت مخابرات استان یزد تا بتوان با شناخت کاستی‌های مختلف آن در جهت بهینه سازی نظام تلاش نمود. بر این اساس چهار قسمت اصلی نظام پیشنهادها یعنی زمینه، درونداد، فرآیند و برونداد آن مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. یافته‌های این پژوهش نشان می دهد که، میزان سازگاری نظام پیشنهادها درشرکت مخابرات با شرایط وضعی آن و همچنین درجه مطلوبیت فرایند نظام پیشنهادها در حد متوسط است، ولی میزان مطلوبیت دروندادها، و میزان تحقق اهداف نظام پیشنهادها در شرکت مخابرات استان یزد زیر حد متوسط می‌باشد. بنابراین، لازم است با تعدیل شرایط محیطی و انجام تمهیدات مدیریتی درجه موفقیت آن افزایش یابد.

لینک کمکی