فایل word بررسي ‌مقايسه‌اي ميزان ‌گرايش به‌ ورزش‌هاي همگاني‌ شهرهاي خلخال و هشجين با در نظر گرفتن متغيرهاي اقتصادي ‌و اجتماعي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي ‌مقايسه‌اي ميزان ‌گرايش به‌ ورزش‌هاي همگاني‌ شهرهاي خلخال و هشجين با در نظر گرفتن متغيرهاي اقتصادي ‌و اجتماعي :


تعداد صفحات : 18

این پژوهش با هدف مقایسه­ ­میزان ­گرایش ­به­ ورزش­های ­همگانی ­در شهرهای خلخال و هشجین بر حسب وضعیت اقتصادی– اجتماعی، در سال­های 1396-1395 انجام شده است. روش ­پژوهش؛ پیمایش و ابزار گردآوری داده­ها؛ پرسشنامه محقق ‌ساخته است. جامعه آماری ­پژوهش شامل؛ کلیه شهروندان شهرهای ­خلخال و هشجین می­باشند که طبق آمار ارائه شده توسط اداره ثبت ­احوال ­شهرستان خلخال؛ 47848 نفر در قالب 13156 خانوار در شهر خلخال ­و 7315 نفر در قالب 1984 خانوار در شهر هشجین، ساکن ­هستند. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد که تعداد نمونه آماری مطابق فرمول کوکران 384 نفر به دست آمد. یافته­های پژوهش نشان می­دهد میزان گرایش به ورزش­های همگانی در شهرهای خلخال و هشجین بر حسب وضعیت اقتصادی– اجتماعی، متفاوت هست. و در هر دو شهر، میزان گرایش افراد به ورزش­های همگانی بر اساس شاخص­های وضعیت اقتصادی– اجتماعی (درآمد، نوع شغل، سطح تحصیلات، مشارکت اجتماعی، نوع غذاهای مصرفی و استفاده از کالاهای فرهنگی) متفاوت است.

لینک کمکی