فایل word مطالعه رابطه بين سرمايه اجتماعي با تعهد سازماني و مهارت‌هاي ارتباطي کارکنان روابط عمومي سازمان‌هاي دولتي تبريز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مطالعه رابطه بين سرمايه اجتماعي با تعهد سازماني و مهارت‌هاي ارتباطي کارکنان روابط عمومي سازمان‌هاي دولتي تبريز :


تعداد صفحات : 20

مهارت­های ارتباطی عبارت است از توانایی انتقال و اشتراک موثر ایده­ها و احساس. تعهد سازمانی به میزان نسبی همانندسازی با سازمانی خاص و یا دلبستگی به آن سازمان گفته می­شود که می‌تواند حداقل به‌ وسیله سه عامل مشخص شود: اعتقاد راسخ به ارزش‌ها. مطالعه­ حاضر، تعیین رابطه میان میزان سرمایه اجتماعی با میزان تعهد سازمانی و میزان مهارت­های ارتباطی میان کارکنان روابط عمومی سازمان­های دولتی تبریز بود. روش تحقیق به لحاظ ماهیت، توصیفی و از نوع پیمایشی، از نظر هدف، کاربردی و از نظر زمان نیز، از نوع مقطعی بود. جامعه آماری و حجم نمونهکلیه کارکنان شاغل در روابط عمومی­های سازمان­های دولتی تبریز که تعداد آن­ها 388 نفر بودند. برای جمع‌آوری داده‌ها، از پرسشنامه مهارت­های ارتباطی بارتون، پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر و پرسشنامه سرمایه اجتماعی ناهپیت و گوشال استفاده شده است. یافته­های تحقیق نشان دادکه سرمایه اجتماعی با مهارت­های ارتباطی و تعهد سازمانی کارکنان روابط عمومی سازمان­های دولتی تبریز رابطه مثبت و معنی‌دار دارد.

لینک کمکی