فایل word بررسي رابطه ‌جو اخلاقي و عدالت سازماني با رفتار شهروندي سازمان در سازمان آموزش و پرورش استان مازندران به منظور ارائه مدل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي رابطه ‌جو اخلاقي و عدالت سازماني با رفتار شهروندي سازمان در سازمان آموزش و پرورش استان مازندران به منظور ارائه مدل :


تعداد صفحات : 33

هدف از این تحقیق بررسی جو اخلاقی و عدالت و رفتار شهروندی سازمان در اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران به منظور ارائه مدل ساختاری در سال تحصیلی (96-1395) می­باشد. روش پژوهش، پیمایش از نوع توصیفی است. این پژوهش از حیث هدف در زمره تحقیقات کاربردی قلمداد می­شود. جامعه آماری کلیه کارکنان ادارات آموزش و پرورش 32 منطقه و شهرستان استان مازندران به انضمام تمامی کارکنان اداری و ستادی اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران به تعداد 1929 نفر و حجم نمونه به تعداد 320 نفر با استفاده از جدول کرجسی مورگان تعیین شده است. روش جمع­آوری داده­ها بر اساس روش میدانی و پیمایش و ابزار، مصاحبه سازمان یافته و پرسشنامه­های استاندارد بود. روش آماری همبستگی پیرسون تحلیل عاملی تاییدی و مدل­سازی معادلات ساختاری تحلیل مسیر استفاده گردیده است. کلیه ابعاد سازه­ها جو اخلاقی (مراقبت و توجه، قوانین و مقررات، ضوابط ، کارایی، مستقل) عدالت سازمانی (تعاملی، رویه­ای، توزیعی) رفتار شهروندی سازمان (نوعدوستی، وجدان، جوانمردی، رفتار مدنی و ادب و ملاحظه) بر اساس تحلیل عاملی تاییدی مورد پذیرش واقع شد. بخش ساختاری مدل نیز حاکی از آن است­ که متغیر جو اخلاقی با اثر مستقیم (622/0) بیشترین مقدار واریانس رفتار شهروندی را تبیین کرده است و متغیر عدالت سازمانی با اثر مستقیم (156/0) رفتار شهروندی را تبیین نموده است. این مدل مطابق با کلیه شاخص­های برازش اعم از شاخص برازش تطبیقی یا CFI که مقدار 928/ شاخص ریشه دوم میانگین مربعات خطای برآورد یا RMSEA این شاخص برای مدل مقدار آن 074/0 شاخص­کای ­اسکوئر (CMIN) مقدارآن 728/2 می­باشد که مقادیر این شاخص­ها نیز نشان از برازش نسبتاً خوب مدل توسط داده­ها دارد. نتایج آزمون نشان داد مدل ارئه شده مناسب بوده و تاثیر متغیر مکنون برون­زا بر متغیر درون­زا مثبت و معنادار است.

لینک کمکی