فایل word اعتبارسنجي عناصر برنامه درسي ترميمي براي دانش‌آموزان دوره اول ابتدايي با نارسايي‌هاي ويژه در يادگيري از ديدگاه متخصصان برنامه درسي و معلمان ذي‌ربط استان آذربايجان شرقي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اعتبارسنجي عناصر برنامه درسي ترميمي براي دانش‌آموزان دوره اول ابتدايي با نارسايي‌هاي ويژه در يادگيري از ديدگاه متخصصان برنامه درسي و معلمان ذي‌ربط استان آذربايجان شرقي :


تعداد صفحات : 24

دانش‌آموزان با نارسایی‌های ویژه یادگیری به دلیل تفاوت با دانش‌آموزان عادی و سایر دانش‌آموزان استثنایی نیاز به طراحی برنامه درسی دارند. بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی فایل word اعتبارسنجي عناصر برنامه درسي ترميمي براي دانش‌آموزان دوره اول ابتدايي با نارسايي‌هاي ويژه در يادگيري از ديدگاه متخصصان برنامه درسي و معلمان ذي‌ربط استان آذربايجان شرقي انجام شد. طرح پژوهش توصیفی از نوع زمینه‌یابی بود. جامعه آماری پژوهش متخصصان برنامه درسی و معلمان دوره اول ابتدایی استان آذربایجان شرقی در سال تحصیلی 96-1395 بودند که بر اساس جدول مورگان تعداد 40 متخصص برنامه درسی و 212 معلم با روش تصادفی به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از مصاحبه و پرسشنامه محقق‌ساخته استفاده شد که روایی پرسشنامه با نظر پنج نفر از متخصصان برنامه درسی تایید و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ 85/0 محاسبه شد. داده‌های جمع‌آوری‌شده با روش‌های آمار توصیفی و آزمون خی‌دو تحلیل شدند. یافته‌ها نشان داد که تمامی عناصر برنامه درسی ترمیمی یعنی هدف، محتوی، روش‌های یاددهی-یادگیری و روش‌های ارزشیابی از دیدگاه متخصصان برنامه درسی و معلمان ذی‌ربط مورد تایید است و بین نظرهای این گروه‌ها تفاوت معناداری وجود نداشت (05/0<P). بنابراین پیشنهاد می‌شود که با در نظر گرفتن عناصر برنامه درسی ترمیمی اعتبارسنجی‌شده در پژوهش حاضر می‌توان اقدام به طراحی و تدوین برنامه درسی برای دانش‌آموزان دوره اول ابتدایی با نارسایی‌های ویژه در یادگیری کرد.

لینک کمکی