فایل word رابطه بين مديريت برمبناي ارزش و تعالي سازماني در دانشگاه آزاد اسلامي استان مازندران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word رابطه بين مديريت برمبناي ارزش و تعالي سازماني در دانشگاه آزاد اسلامي استان مازندران :


تعداد صفحات : 28

هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطه بین مدیریت بر مبنای ارزش و تعالی سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندرانبوده است. این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و از نوع مطالعات کاربردی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل اعضای هیات علمی تمام وقت با مرتبه علمی استادیار، دانشیار و استاد بوده است. نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران به تعداد 212 نفر به شیوه نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای برحسب درجه واحد دانشگاهی انتخاب ‌شده بودند. جهت جمع‌آوری داده‌ها از دو پرسش‌نامه‌ مدیریت بر مبنای ارزش و تعالی سازمانی مدل EFQM استفاده شده است. روایی محتوایی و صوری آن‌ها توسط صاحب‌نظران و متخصصان مربوطه مورد تأیید قرارگرفته و پایایی آن‌ها با محاسبه فرمول آلفای کرونباخ برای هر یک به ترتیب برابر 98/0 و 97/0 به دست آمد. جهت تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها از روش‌های آمار توصیفی و آمار استنباطی (همبستگی پیرسون و رگرسیون) استفاده گردید. نتایج نشان داد که بین مدیریت بر مبنای ارزش و تعالی سازمانی همبستگی مثبت و رابطه معناداری وجود دارد. هم‌چنین بین ابعاد مدیریت بر مبنای ارزش (راهبردی، عملیاتی، اجتماعی و فردی) و تعالی سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ و این ابعاد 6/80 درصد از تغییرات تعالی سازمانی را به خود اختصاص می‌دهند. در این بین ارزش‌های فردی بیش‌ترین سهم را در پیش‌بینی تعالی سازمانی دارد؛ و ابعاد اجتماعی، عملیاتی و راهبردی به ترتیب در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرند.

لینک کمکی