فایل word واکاوي مفهوم«دموکراسي» در ادب?ات ک?س?ک غرب؛ ابعاد و رو?کردها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word واکاوي مفهوم«دموکراسي» در ادب?ات ک?س?ک غرب؛ ابعاد و رو?کردها :


تعداد صفحات : 2

ان مقاله ضمن واکاوی مفهوم «دموکراسی» در ادبیات کلاسیک غرب در سه برش تاریخی در فلسف ساس ونان باستان، فلسف ساس مسح و دوره جدد، نشان مـ دهـد کـه چـرا و چگونـه دموکراس در فلسف ساس غرب مفهوم معطوف به غات آرمان است .به عبارت دگر، اـن مقالـه، با شالوده شکن مفهوم دموکراس به مثابه ابزار ا روش برای جمهور و با نگـاه بـه دموکراسـ از منظـر دموکراس اجتماع، به عنوان مفهوم اده آل، بر آن است تا نشان دهد دموکراس پش از آنکه وابسـته به شکل جمهور باشد، معطوف به محتوا است که آرمان آن جز با آزادی معقـول بـه دسـت نمـ آـد . خوش کاری افطون و نوع دوست ارسطو و شرعت مداری اهل کلسا، هچ ـک بـه لحـاظ محتـوی، بـا آنچه که در دوره جدد و پس از ظهور هابز و ک، به خوانـده شـده، تفـاوت مـاهوی «لبرالسم» عنوان ندارند .آنچه که تحت عنوان لبرالسم و ا دموکراس لبرال قرائت م شـود، مسـأله ای محتـوا و نـه شکل است که م تواند در آرای فلسوفان قـدم مـورد بـازخوان مجـدد و در آرای فلسـوفان جدـد بازتفسر شود.

لینک کمکی