فایل word مطالعه عملکرد سا?ت هاي خبري العرب?ه، ب? ب? س? فارس? و صداي آمر?کا در جنگ نرم عل?ه ا?ران؛ مطالعه موردي بررس? ش?وه پوشش دستاوردهاي موشکي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مطالعه عملکرد سا?ت هاي خبري العرب?ه، ب? ب? س? فارس? و صداي آمر?کا در جنگ نرم عل?ه ا?ران؛ مطالعه موردي بررس? ش?وه پوشش دستاوردهاي موشکي :


تعداد صفحات : 32

جنگ نرم ک از اهداف رسانه ای غرب در مقابل انقب اسم اران به شمار م رود. ماهت اـن جنگ در فراز و نشب های تارخ و زمان های مختلف، متفاوت بـوده اسـت. پـس از انعقـاد برجـام مـان ماهت جنگ نرم از مباحث هسته ای به سمت، حقـوق بشـر، 1+ 5دولت اران و کشورهای به اصطح فعالت های موشک، آزادی های مدن، تحرکات اران در منطقـه و حماـت از ترورسـت تغـر افـت. نظره های برجسته سازی و انگاره سازی در رسانه ها برای تجزه و تحلـل اخبـار کشـورهای بگانـه در تداوم جنگ نرم پس از برجام، بـه کـار گرفتـه شـدند. باتوجـه بـه تاکـد رسـانه هـا ی بـن المللـ بـر آزماش های موشک سپاه پاسداران انقـب اسـم، در مقالـه حاضـر، اـن مـورد بـه عنـوان کـ از موضوعات اساس جنگ نرم در کساله پس از برجام در سات های خبری ب ب س فارس، العربـه و صدای آمرکا با استفاده از تحلل محتوا مورد بررس قـرار گرفـت. پـس از اسـتخراج اخبـار مـرتبط بـا دستاوردها و آزماش مقوله از آن18 های موشکها استخراج شد که تحلل و بررس شدند. در نهاـت نتجه گری پاان، حکات از آن داشت که سات های خبری مورد بحث، ضـمن تاکـد بـر اخبـار ضـد اران و برجسته سازی آن ها، دست به انگاره سازی ها در جهـت خطرنـاک بـودن حاکمـت اـران بـرای منطقه و جهان زده اند که در همان جهت جنگ نرم، تعرف م شود.

لینک کمکی