فایل word پ?امدهاي س?اس? - اقتصادي توسعه روابط ا?ران و چ?ن در چارچوب س?است نگاه به شرق(1392-1384)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word پ?امدهاي س?اس? - اقتصادي توسعه روابط ا?ران و چ?ن در چارچوب س?است نگاه به شرق(1392-1384) :


تعداد صفحات : 53

با آغاز به کار دولت های نهم و دهم ساست نگاه به شرق به روکرد اصل دسـتگاه دپلماسـ اـران تبدل شد. در همن چارچوب، تحت الزامات موجود توسعه روابط با چن از جاگاه مهمـ در ساسـت خارج برخوردار گشت؛ به طوری که تهران و پکن مناسبات گسترده ای را در ان مقطع تجربـه کردنـد. بر همن اساس، سؤال اصل ان پژوهش بر ان مبنا شکل گرفته که توسعه روابـط اـران و چـن بـن سال در قالب ساست نگاه به شرق، چه پامدهای ساس و اقتصادی بـرای اـران 1384 تا 1392 های به دنبال داشته است؟ ان پژوهش با بهره گری از روش توصف- تحلل و با کاربست رهافت نظـری دولت های تجدد نظر طلب استدل م کند که توسعه روابط اران و چن در قالـب ساسـت نگـاه بـه شرق همزمان برای اران دارای پامدهای اجاب و سلب بوده است. بـه عبـارت، گسـترش بـ سـابقه روابط با چن ک الزام و سازوکار برای خروج از انزوا و محدودت هـای کونـاگون بـن المللـ محسـوب م گردد. اما توسعه مناسبات پامدهای منف و تهدـدات گونـاگون بـوژه در حـوزه اقتصـادی بـرای کشور بدنبال داشت که آثار آن تا به امروز قابل مشاهده است

لینک کمکی