فایل word وفاق اجتماع? و اقل?ت هاي قوم? در ا?ران با تاک?د بر ابعاد س?اس?

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word وفاق اجتماع? و اقل?ت هاي قوم? در ا?ران با تاک?د بر ابعاد س?اس? :


تعداد صفحات : 37

در نوشتار حاضر سع شده است با استفاده از روش اسنادی و کتابخانه ای شواهد و مدارک زم جمع آوری و با تاکد بر ک مدل ترکب - تحلل مشتمل بر نظرات ساختارگرا علّ و بسج قوم به رابطه مسائل مربوط به وفاق اجتماع و اقلت های قوم در جامعه اران پرداخته شود. نتاج ان مطالعه نشان م در جامعه اران آموزه ، دهد سنت، ، مشارکت، امنت ، های قرآن کرم، قانون اساس قدرت کارزماتک و قانون از عوامل بنادن، وجود حاکمان و انقبون از اقلت های مختلف، نوع رابطه رابطه اقلت ، مرکز- پرامون، پوندهای قلمروی و مرزی ها با حوادث مهم مل و تارخ و درون زا بودن اقوام اران از زمنه شکل گری ، آرمانگرا ، های مساعد و اقتدار گرا دولت، ابزارگرا قوم شراط مرز و عوامل خارج ازجمله زمنه ، دولت مل های نامساعد موثر در وفاق و واگرا اجتماع در جامعه اران محسوب م گردند.

لینک کمکی