فایل word صورتبندي مدرن?ته و پسامدرن?سم: معرفت شناس?، هست? شناس? و انسان شناس?

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word صورتبندي مدرن?ته و پسامدرن?سم: معرفت شناس?، هست? شناس? و انسان شناس? :


تعداد صفحات : 34

تاریخ اندیشه سیاسی غرب را به‌طور کلی می‌توان به سه پارادایم پیشامدرن، مدرن و پسا مدرن تقسیم نمود. مقاله حاضر تلاش دارد که ضمن طرح مبانی جهان بینی مدرن و پسامدرن، با استفاده از روش مقایسه‌ای به مطالعه مؤلفه‌هایی همچون معرفت شناسی، هستی‌شناسی و انسان شناسی در دو پارادایم مدرن و پسامدرن بپردازد. به عبارت دیگر هدف از طرح بحث حاضر، بررسی دستگاه فکری مدرنیته و عناصر بنیادین تشکیل‌دهنده آن که طی دوران تکوین جهان، جامعه و انسان مدرن فراهم آمدند از یکسو و شناخت فرایند نقد پسا مدرن از سوی دیگر است. بنابراین نوشته حاضر می‌کوشد که سه قسمت اصلی اندیشه در دو پارادایم مدرن و پسامدرن را با هم مقایسه نماید تا به ناهمسانی و ناهمگونی‌های این پارادایم‌های متعارض از منظر معرفت شناسی، هستی‌شناسی و انسان‌شناسی پی ببرد.

لینک کمکی