فایل word تأثير گفتمان انقلاب اسلامي بر بيگانه ستيزي ايرانيان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تأثير گفتمان انقلاب اسلامي بر بيگانه ستيزي ايرانيان :


تعداد صفحات : 37

انقلاب اسلامی از آغاز پیروزی با ارائه گفتمان جدید خود با عنوان نه شرقی نـه غربـی، نظـم کهـن و سنتی تعلق و وابستگی به یکی از دو بلوک شرق یا غرب را به طـور جـدی و عملـی بـه چـالش کشـید. گفتمان انقلاب اسلامی پایان دهنده فرودستی و تحقیر در برابر استعمار و سلطه گری غرب و آغـاز گـر عصر بیداری و خودباوری و بازگشت به خویشتن اسلامی بوده است که این گفتمان با رویکرد تهاجمی و تخاصمی از سوی بیگانگان مواجه بوده است. حال در اینجا سوالی که بر ذهن متبادر میشود ایـن اسـت که »گفتمان انقلاب اسلامی چه تأثیری بر بیگانه ستیزی ایرانیان داشته است؟«، استدلال تحقیق حاضر براساس روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و منابع کتابخانهای بر این منوال اسـت کـه بـه نظـر مـیرسـد تجارب تاریخی تلخ از مداخلات بیگانگان در امور داخلی کشور و تشدید عملکردشان در قبـال گفتمـان انقلاب اسلامی در بیگانه ستیزی ایران مؤثر بـوده اسـت. هـدف از تحقیـق پـیش رو آشـنایی بیشـتر بـا گفتمان انقلاب اسلامی و علل بیگانه ستیزی و بیگانه هراسی ایرانیان میباشد. یافتهها نیز صحت ادعـای فوق را را تأیید نموده و مبین این است که محاصره و تحریم اقتصادی ایران، کودتای نوژه، واقع طـبس، جنگ عراق علیه ایران، حمایت از گروه های تروریستی و... دربرخورد با گفتمـان انقـلاب اسـلامی بـوده است که باعث بیگانه ستیزی ایرانیان شده است.

لینک کمکی