فایل word رابطه معنا و زم?نه در فهم نظر?ه هاي سلطنت مشروطه و مشروعه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word رابطه معنا و زم?نه در فهم نظر?ه هاي سلطنت مشروطه و مشروعه :


تعداد صفحات : 29

فقه شعه، قبل از مشروطه و عصر قاجار، چندان به مسائل اجتماع و ساس عقه نشان نم داد. همگام با تحوت عصر مشروطه خواه و جدال قدم و جدد در اران، فقه ساس و نظره پردازیِ شعه در باب دولت نز متحول شد. در ان عصر فقها و علمای بزرگ شعه، در قالب دو مکتب و سنت فکری و فقه اران و نجف، به طرح ددگاه ها و مواضع ساس و فقه خود در ارتباط با قدرت ساس و دولت پرداختند. دو نظره مهم سلطنت مشروطه و سلطنت مشروعه، از مان ددگاه ها و آراء فقهای بزرگ شعه در عصر قاجار متولد شد. نظره سلطنت مشروطه با محورت فقها چون محمدحسن نائن و با الهام گری از مفاهم مدرن و نو آئن مشروطت تولد شد. در مقابل نظره سلطنت مشروعه با طه داری علما که در رأس آن شخ فضل اله نوری قرار داشت صورت بندی شد. در ان مقاله از چرا و چگونگ شکل گری و تولد ان نظره ها پرسش خواهد شد و ان که چگونه م توان خوانش معنا دار از فضای معناِ ان دو نظره ارائه داد. چرا و به چه دلل فقه شعه در ک عصر و بهره مند از منابع استنباط واحد به نتاج و نظرات دوگانه ضد هم م رسند؟ جهت نل به ان مقصود با استفاده از چارچوب و الگوی روش شناخت کوئنتن اسکنر- از اصحاب مکتب کمبرج- در صدد فهم و رمز گشا از معنای نهفته در پس ان دو نظره خواهم بود. بر اساس هرمنوتک اسکنر، نظرات، آراء و اندشه «معنا» های هر متفکر، که از آنها به تعبر م بسترها و زمنه» تحت تأثر ، کنم شکل م « ها گرد. فلذا برای فهم هر نظره ای، بازسازیِ زمنه ها و بسترهای شکل دهنده به آن نظره ضروری است. در ان مقاله، چارچوب روشِ اسکنر در فهم نظره سلطنت مشروطه و سلطنت مشروعه و نزد نماندگان برجسته آن به آزمون گذاشته خواهد شد. به ان منظور زمنه های دوگانه زبان، فکری و عمل، محط ان دو نظره، احصاء و تبن م شود.

لینک کمکی