فایل word ارزيابي وضعيت تنوع زيستي، شکل زيستي و کورولوژي در گروه‌هاي اکولوژيک منطقه رويشي دنا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارزيابي وضعيت تنوع زيستي، شکل زيستي و کورولوژي در گروه‌هاي اکولوژيک منطقه رويشي دنا :


تعداد صفحات : 17

در این پژوهش تنوع زیستی، اشکال زیستی و کورولوژی در گروه­های اکولوژیک مختلف در جنگل­های منطقه حفاظت‌شده دنای غربی با مساحت 600 هکتار بررسی شد. در این پژوهش 50 قطعه‌نمونه، 450 مترمربعی به ابعاد 30 ×15 متر به­صورت منظم- تصادفی پیاده شد. نتایج آنالیز TWINSPAN نشان داد که چهار گروه اکولوژیک آوندول-کمای بیابانی (گروه اول)، گوش بره (گروه دوم)، جاشیرستان (گروه سوم) و ارس-چویلستان (گروه چهارم) به­ترتیب از ارتفاع پایین به بالا در منطقه حفاظت­شده دنای غربی حضور دارند. شاخص­های مختلف تنوع زیستی آلفا در بین گروه­های اکولوژیک تفاوت معنی­داری نداشتند، هرچند که غنا در گروه اکولوژیک چهارم کمترین مقدار بود. نتایج تنوع بتا نیز نشان داد که گروه اول دارای بیشترین و گروه چهارم دارای کمترین مقدار تنوع بتا است. بررسی شکل زیستی نشان داد که درصد فراوانی گونه­های تروفیت در گروه­های اول و دوم نسبت به گروه سوم و چهارم بیشتر، اما برعکس نسبت فانروفیت در آنها کمتر است. از طرف دیگر، گروه چهارم دارای بیشترین کوروتیپ ایرانی – تورانی و کمترین درصد کوروتیپ ایرانی - تورانی و اروپایی - سیبریایی را داشت. به‌طورکلی نتایج مشخص کرد که با توجه به تنوع بتای بالا در گروه اکولوژیک آوندول-کمای بیابانی (گروه اول) می­بایست موردحفاظت بیشتری از نظر تنوع گونه­های گیاهی قرار گیرد و نیز بر اساس کوروتیپ و شکل زیستی این گروه در منطقه­ای با شرایط خشک­تر نسبت به دیگر گروه­های اکولوژیک قرار دارد.

لینک کمکی