فایل word تأثير سطوح مختلف آبياري بر شاخص‌هاي رشدي نهال‌هاي زبان‌گنجشک (Fraxinus rotundifolia Mill) در فضاي سبز شهر تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تأثير سطوح مختلف آبياري بر شاخص‌هاي رشدي نهال‌هاي زبان‌گنجشک (Fraxinus rotundifolia Mill) در فضاي سبز شهر تهران :


تعداد صفحات : 21

بهبود بازده آب آبیاری از طریق مدیریت کم‌آبیاری یکی از راه‌های مؤثر برای صرفه‌جویی مصرف آب در کشاورزی است. برای بررسی تأثیر سطوح مختلف آبیاری بر تعدادی از شاخص‌های رشد نهال زبان­گنجشک، پژوهشی در دو سال آبی 1395 و 1396 در شهر تهران انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل چهار سطح مختلف آبیاری (50، 75، 100 و 125 درصد نیاز آبی) به‌عنوان عامل اصلی و زمان به‌عنوان عامل فرعی بود که به‌صورت طرح کرت‌های خرد­شده در زمان در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار انجام شد. نیاز آبی گیاه با استفاده از روش پیشنهادی فائو در سیستم آبیاری قطره‌ای و روش WUCOLSIII محاسبه شد. نتایج نشان داد که در هر دو سال، آبیاری با سطح 50 درصد نیاز آبی سبب کاهش معنی‌دار ارتفاع، طول شاخه، قطر تاج، فراوانی برگ، شادابی و سطح برگ در مقایسه با تیمار شاهد شد. نیاز آبی با توجه به فصل رشد (بر اساس زمان و مرحله رشد نهال) و دمای هوا از 50 درصد نیاز آبی اولیه تا 100 درصد نیاز آبی اولیه متغیر بود. در مجموع، با بررسی شاخص‌های رشد و شادابی نهال‌های تحت آبیاری و با در نظر داشتن باران مؤثر و بازده آبیاری، آبیاری در سطح 75 درصد نیاز آبی گیاه زبان­گنجشک در عرصه مورد بررسی با روش آبیاری قطره‌ای قابل توصیه است.

لینک کمکی